Všeobecné obchodní podmínky

Poznámky k obchodním podmínkám

Obchodní podmínky společností TD Entertainment C.V. a Euro-Travel-Team C.V. se skládají z několika částí.

 1. Obchodní podmínky platné pro rezervace vstupenek naleznete zde.

 2. Obchodní podmínky vztahující se na rezervace včetně upgradování flexticketu naleznete zde.

 3. Podmínky platné pro rezervace cestovních balíčků naleznete zde.


1. Rozsah platnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, předmět smlouvy, význam Všeobecných obchodních podmínek pořadatelů a poskytovatelů plnění

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: podmínky) společnosti TD Entertainment C.V., Het Kwadraat, Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen, Nizozemsko (dále jen: „my“, „nám/nás/námi“ nebo „prodávající“), platí pro všechny smlouvy, které zákazník uzavře s prodávajícím o zboží vystaveném prodávajícím v internetovém obchodu (www.global-tickets.com) s výjimkou toho, které odkazuje na nabídku cestovních balíčků: ty se vztahují na Všeobecné cestovní a rezervační podmínky pro cestovní balíčky Travel TD Entertainment | Euro-Travel-Team. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je odmítnuto, pokud nebylo dohodnuto jinak.

1.2. Předmětem těmito podmínkami upraveného smluvního vztahu, mezi zákazníkem a námi, jakožto prodávajícím, je další prodej vstupenek naším prostřednictvím.

1.3. My sami nejsme pořadatelé akcí, na které jsou v internetovém obchodu nabízeny (dále jen: vstupenky). Za každou akci odpovídá příslušný pořadatel. Zakoupením vstupenky naším prostřednictvím proto vznikají smluvní vztahy také vůči příslušnému pořadateli akce. Na tento smluvní vztah vůči pořadateli mohou být příp. doplňkově aplikovány Všeobecné obchodní podmínky pořadatele (viz též upozornění pod bodem 7.2. těchto podmínek).


2. Uzavření smlouvy, realizace objednávky

2.1. V našem internetovém obchodu obsažené nabízené zboží slouží k podání právně závazné nabídky zákazníkem, nejde však ještě o jejich závaznou nabídku.

2.2. Zákazník může svou nabídku podat telefonicky, písemně, faxem, emailem nebo pomocí online objednacího formuláře, který je integrován v našem internetovém obchodu. V případě objednání přes online objednací formulář odevzdává zákazník po zadání svých osobních údajů kliknutím na tlačítko „koupit“ v závěrečném kroku procesu objednání právně závaznou smluvní nabídku ve vztahu ke zboží nebo službám obsaženým v košíku. Před závazným podáním objednávky lze všechny zadané údaje průběžně korigovat přes běžné funkce klávesnice a myši. Po odevzdání závazné objednávky musí zákazník v případě způsobu platby „kreditní karta“ přenést nezbytná data pro zaplacení kreditní kartou. Nemůže-li být platba úspěšně provedena, je zákazník po uplynutí časového rozmezí 15 minut automaticky převeden na způsob platby „platba předem/bankovní převod“. Zákazník je pak povinen převést celou částku během tří dnů na účet TD Entertainment C.V. (IBAN: DE46 2004 0000 0388 4111 03, BIC COBADEFFXXX).

2.3. Doručení nabídky zákazníka pak neprodleně potvrdíme a v textové podobě poskytneme prohlášení o přijetí nabídky. Před poskytnutím takového prohlášení jsme však nadále oprávněni přijetí nabídky zákazníka odmítnout.

2.4. Data objednávek ukládáme a zákazník si je může po odeslání své objednávky stáhnout přes zákaznický účet, který byl zřízen při první objednávce a je chráněn heslem.

2.5. Realizace objednávky a kontaktování probíhá prostřednictvím emailu a automatizované realizace objednávky. Zákazník musí zajistit, aby emailová adresa, kterou uvedl za účelem realizace objednávky, byla platná, a aby na této adrese mohl přijímat námi zaslané emaily.


3. Ceny a platební podmínky, pečeť TD Entertainment

3.1. Naše prodejní ceny vstupenek zahrnují náklady na pořízení, včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Kvůli dalšímu prodeji se mohou naše prodejní ceny lišit od původních cen vstupenek. Aby v této souvislosti nedocházelo k nedorozuměním, a aby byla našim zákazníkům dána možnost využít vstupenky bez vzdání se vzniklých nákladů,  např. v rámci firemních výletů nebo obchodních pozvání, potvrzujeme původní ceny vstupenek naší pečetí TD Entertainment.

3.2. Navíc fakturujeme zákazníkovi jednorázový paušál za realizaci. Výše paušálu za realizaci se řídí podle dodací adresy zákazníka a je oznámena samostatně před provedením závazné objednávky.

3.3. Příslušná celková cena je splatná okamžitě po uzavření příslušného smluvního vztahu (příslušných smluvních vztahů) a musí nám být uhrazena předem. Nabízíme následující možnosti platby, pokud u příslušného vystaveného zboží v internetovém obchodě není uvedeno jinak

Platba předem
- (okamžitým) převodem
- kreditní kartou

3.4. Při osobním odběru může zákazník převzít objednané vstupenky po předchozí dohodě s námi po předložení našeho elektronicky zaslaného potvrzení zakázky a platného úředního osobního dokladu nebo cestovního pasu v den konání akce na výdejní přepážce nebo u některého z našich pracovníků na místě konání akce. Pokud se takto smluvní strany dohodly, budeme zákazníka včas před termínem konání akce emailem informovat o všech nezbytných podrobnostech předání, jako například o místě setkání za účelem předání, místě výdejní přepážky nebo kontaktních údajích kontaktní osoby na místě.

3.5 Vyhrazujeme si právo provádět příležitostné bezpečnostní kontroly za účelem zabránění zneužití kreditních karet nebo účtů. Zákazník proto může být námi vyzván prostřednictvím emailu, aby před odesláním vstupenek nebo voucherů zaslal doklad o adrese majitele kreditní karty, na základě vyúčtování kreditní karty nebo kopii kreditní karty faxem nebo emailem. Nevyhoví-li zákazník této výzvě v rámci námi stanovené lhůty, vyhrazujeme si právo stornovat zákazníkem učiněnou objednávku nebo rezervaci a účtovat zákazníkovi v důsledku toho vzniklé náklady a poplatky.


4. Dodací a zasílací podmínky, výhrada vlastního dodání

4.1. Obzvláště v případě velmi žádaných akcí nemůžeme zákazníkovi z organizačních důvodů ani po provedení platby zaslat objednané vstupenky vždy okamžitě. V takových případech vystavíme zákazníkovi po obdržení platby „voucher“, který mu zašleme během tří dnů. Objednané vstupenky budou zákazníkovi včas před příslušnou akcí doručeny poštou, vloženy na zákazníkův online účet jako vstupenky Print@Home, které si sám vytiskne, nebo např. v případě objednávek na brzkou akci nebo ve výjimečných případech předány na místě konání akce.

4.2. Dodání vstupenek řádně probíhá způsoby popsanými v našem internetovém obchodě na zákazníkem uvedenou dodací adresu, nebo jsou vstupenky vloženy ze strany TD Entertainment formou Print@Home vstupenek, pokud je k dispozici, na účet zákazníka k vytisknutí.

4.3. Není-li dodání zákazníkovi možné, zašle nám pověřená přepravní firma vstupenky zpět, přičemž náklady na nezbytné opětovné dodání nese zákazník. Zaplatil-li zákazník vstupenky kreditní kartou, budou dodatečné náklady opětovného zaslání rovněž připsány k tíži kreditní karty. V případě výběru jiného způsobu platby (viz výše bod 3.4) probíhá zaslání vstupenek až po uhrazení vzniklých dodatečných nákladů. Zákazník za tím účelem obdrží fakturu.

4.4. Nebezpečí náhodného zániku nebo zhoršení prodaných vstupenek přechází předáním zákazníkovi (např. i vhozením do poštovní schránky) na zákazníka. Jedná-li se v případě zákazníka o podnikatele (srov. § 14 občanského zákoníku), přechází na zákazníka nebezpečí náhodného zániku nebo zhoršení v případě zaslání již předáním vstupenek vhodnému přepravnímu subjektu.

4.5. Pokud nám nebudou objednané vstupenky dodány, ačkoliv jsme spolehlivým dodavatelům zadali identickou objednávku, budeme od naší povinnosti poskytnutí plnění osvobozeni a můžeme od smlouvy odstoupit, aniž by tím zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody namísto plnění. O nedostupnosti plnění jsme povinni objednavatele neprodleně informovat a neprodleně uhradíme každé již poskytnuté protiplnění objednavatele.


5. Nároky zákazníka na náhradu v případě přesunutí nebo odpadnutí akce.

5.1. Provedení akce v souladu se smlouvou náleží pouze příslušnému pořadateli. Platí to i pro dodržení příslušných ustanovení na ochranu mladistvých na navštívené akci. O existenci takových omezení pro vstup (minimální věk, doprovod dospělé osoby apod.), pravidel chování (např. konzumace alkoholu) apod. je zákazník povinen se včas informovat u pořadatele.

5.2. V případě časového a/nebo místního přesunutí akce zůstávají vstupenky zpravidla v platnosti a není možné nám je vrátit. Případná odchylná ustanovení pořadatele se řídí podle jeho Všeobecných obchodních podmínek. Pro eventuální spolu se vstupenkou námi zprostředkované hotelové ubytování platí úprava stanovená v bodě 5.8.

5.3. V případě vadného plnění v souvislosti s provedením akce (např. odřeknutí, přerušení, změna místa konání těsně před konáním, výměna členů skupiny) se existence případných (dílčích) nároků zákazníka na náhradu vůči pořadateli řídí podle zákonných předpisů a případně doplňkově aplikovatelných Všeobecných obchodních podmínek pořadatele. To platí pro vynaložené cestovní náklady zákazníka, například náklady na přenocování nebo stornování.

5.4. Obecně se snažíme předávat dostupné informace o událostech uvedených jako příklady v bodech 5.2. a 5.3. našim zákazníkům co nejrychleji. Z důvodů příležitostného odřeknutí těsně před akcí se však předpokládá, že se zákazník bude informovat o skutečném konání pořádané akce z (místního) denního tisku neboj jiných vhodných zdrojů.

5.5. V případě vadného plnění uvedeného jako příklady v bodech 5.2 a 5.3 v souvislosti s pořádanou akcí nepřebíráme žádnou odpovědnost (ani za náhradu kupní ceny nebo jiných nákladů v souvislosti se zakoupením vstupenek nebo rezervací hotelu a příjezdu na místo pořádání akce), s výjimkou případu, kdy by vada plnění byla způsobena námi. To platí i v případě odpadnutí pořádané akce z důvodů insolvence pořadatele.

5.6. Pokud by chtěl zákazník, v případě odpadnutí pořádané akce bez náhrady, nás pověřit jako prodávajícího realizací náhrady vůči pořadateli, může nám u nás zakoupené vstupenky neprodleně, avšak nejpozději do dvou týdnů po odřeknutí pořádané akce poslat zpět, spolu s odpovídajícím oznámením. Směrodatné je datum odeslání vstupenek. Pokud byla naše prodejní cena vyšší než cena vstupenek vykázaná pořadatelem (bez předprodejního a systémového poplatku) nebo jí odpovídá, uhradíme zákazníkovi cenu vstupenek vykazovanou pořadatelem. Alternativně může zákazník požádat o dobropis na vstupenku. Byla-li naše prodejní cena nižší, než cena vykázaná pořadatelem, uhradíme pouze naši prodejní cenu.

5.7. Po uplynutí lhůty dvou týdnů, uvedené v bodě 5.6, se může zákazník, kvůli případné náhradě po odpadnutí pořádané akce bez náhrady, obracet v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek již jen na pořadatele.

5.8. Vůči zákazníkovi nemáme žádnou povinnost vysvětlení nebo upozornění ve vztahu k případným podmínkám příjezdu, pobytu nebo odjezdu na místě konání akce.


6. Výhrada přidělení vyšší kategorie vstupenek, kontrola vstupenek zákazníkem

6.1. Z organizačních důvodů si vyhrazujeme právo přidělit zákazníkovi v jednotlivých případech vstupenky dražší než rezervované kategorie. Zákazníkovi tím nevznikají žádné dodatečné náklady. Toto oprávnění prodávajícího existuje pouze tehdy, pokud je přidělení nových vstupenek pro zákazníka přijatelné, při zohlednění našich zájmů. Např. v případě přidělení míst poblíž jeviště mohou vstupenky obsahovat upozornění pořadatele na případně existující omezení výhledu. Protože na těchto místech zpravidla existuje – pokud vůbec – skutečně jen mírné omezení výhledu, je přidělení takových vstupenek pro zákazníka akceptovatelné.

6.2. Zákazník je po doručení vstupenek povinen zkontrolovat během dvou týdnů, zda se s ohledem na úpravu stanovenou v bodě 6.1 shodují s jeho objednávkou. Přitom je třeba dbát zvláště na místo a datum pořádané akce.

6.3. Jestliže zákazník nevznese během uvedené lhůty vůči nám námitky (telefonicky nebo písemně), je dodání vstupenek považováno za schválené. Při zaslání vstupenek zákazníka zvlášť upozorníme na počátek lhůty a význam a výklad jeho chování.


7. Záruka za vady, ručení

7.1. Mezi námi jako prodejcem vstupenek a zákazníkem platí zákonná pravidla týkající se záruky za vady dle následujících ustanovení:

7.2. Zákazníkům je známo, že u nás zakoupené vstupenky pochází z tzv. dalšího prodeje. Z tohoto důvodu, v případě znehodnocení u nás zakoupených vstupenek pořadatelem vyslovením zákazu vstupu před nebo během akce, na základě některého ze zákazů obsažených ve všeobecných obchodních podmínkách pořadatele, nemá zákazník žádné nároky vůči prodávajícímu. Pokud nám zákazník předloží písemné potvrzení provozovatele stadionu nebo haly, a nebo pořadatele, ohledně důvodu zabránění vstupu a přesně uvede číslo místa a vstupenky, prověříme, zda je možné provést náhradu kupní ceny na bázi kulance. Neexistuje však právní nárok zákazníka na náhradu. Odvolání na ústní vyjádření (např. ze strany na místě nasazené pořádkové služby) v žádném případě nestačí jako důkaz.

7.3. Jakožto prodávající či zprostředkovatel však současně ručíme z jakéhokoliv právního důvodu, v případě vlastního zavinění a zavinění ze strany našich pomocníků, neomezeně za plnění, v případě úmrtí, úrazu nebo poškození zdraví nebo v případě úmyslného či hrubě nedbalostního jednání.

7.4. Pokud my, jako prodávající či zprostředkovatel, nebo naši pomocníci z mírné nedbalosti poruší podstatnou smluvní povinnost (tzv. kardinální povinnost), omezuje se naše povinnost náhrady za věcné škody na předvídatelnou, typicky vznikající škodu. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, které smlouva svým obsahem ukládá prodávajícímu či zprostředkovateli k dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádnou realizací smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník může pravidelně spolehnout.

7.5. Pokud jako prodávající či zprostředkovatel z mírné nedbalosti porušíme jiné než v bodě 7.4. uvedené kardinální povinnosti nebo v bodě 7.3 uvedené právní zájmy, je naše ručení vyloučeno.

 


8. Neexistence práva odstoupit od smlouvy (pro zakoupení vstupenek)

8.1. Podle § 312 g odstavce 2 č. 9 občanského zákoníku nemají spotřebitelé m.j. u smluv, jejichž předmětem je dodání vstupenek, právo odstoupit od smlouvy, pokud smlouva stanovuje specifický termín nebo období. Podání nabídky zákazníkem tak v případě přijetí prodávajícím vede ke vzniku závazné kupní smlouvy a zavazuje zákazníka k odebrání a zaplacení objednaných vstupenek.


9. Aplikované právo, místo soudu, zákaznický servis

9.1 Na smluvní vztah existující mezi zákazníkem a námi se aplikuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

9.2 Pokud je zákazník podnikatel, je výlučným i mezinárodním místem soudu pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy Groningen, Nizozemsko. Jsme však oprávněni žalovat zákazníka v jemu příslušejícím místě soudu.

9.3 V případě dotazů, podnětů atd. se může zákazník obrátit prostřednictvím emailu nebo přes naši (placenou) telefonní zákaznickou linku na náš zákaznický servis. Pracovní jazyky našeho zákaznického servisu jsou němčina a angličtina. Kontakty v jiných jazycích proto nemohou být zpracovány.Zvláštní ustanovení pro vstupenky Flexticket

Pokud si zákazník zvolí možnost „Flexticket“, platí kromě výše uvedených všeobecných podmínek také následující podmínky:

1. Prémiové služby zákazníkům

1.1. Držiteli Flexi vstupenky poskytujeme preferenční zacházení prostřednictvím našeho podpůrného týmu (prémiové služby zákazníkům). Dotazy zákazníka budou zpracovávány přednostně a v pracovní dny je náš dostupný, vysoce kvalifikovaný expert z podpůrného týmu zodpoví do 24 hodin.

2. Sleva

2.1. Zákazník obdrží jednorázovou slevu ve výši 25 € (Euro) na budoucí objednávku do 12 měsíců od uzavření smlouvy. Tato sleva bude zákazníkovi poskytnuta ve formě poukázky zaslaného e-mailem. Minimální hodnota objednávky pro uplatnění slevy je 100 € (Euro).

3. Právo na zrušení objednávky bez udání důvodu (právo na odstoupení)

3.1. Při zakoupení vstupenky Flexticket má zákazník právo svou objednávku bez udání důvodu zrušit nejpozději 28 dnů (čtyř týdnů) před začátkem akce, na kterou byla vstupenka zakoupena. Zrušení objednávky musí být provedeno alespoň v textové podobě.

3.2. Pokud dojde ke zrušení objednávky do 48 hodin od obdržení našeho potvrzení objednávky, je zákazník oprávněn požadovat v plné výši vrácení všech plateb, které již za objednávku uhradil. Pokud zákazník dosud neuhradil žádnou platbu, jeho platební povinnost spolu se zrušením objednávky zaniká, stejně jako jeho nárok na zaslání vstupenky.

3.3. Pokud dojde ke zrušení objednávky později než 48 hodin po obdržení potvrzení objednávky, ale nejpozději 28 dní (čtyř týdnů) před začátkem akce, na kterou byla vstupenka zakoupena, obdrží zákazník poukaz ve výši ceny vstupenky bez servisního poplatku. Vyplacení kupní ceny je vyloučeno. Pokud zákazník výjimečně obdržel vstupenku ještě před zrušením objednávky, je podmínkou pro vystavení poukazu, aby zákazník do 48 hodin od obdržení našeho potvrzení o zrušení objednávky zaslal vstupenku zpět na adresu, kterou jsme uvedli v potvrzení o zrušení objednávky. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum odeslání. Zpětné odeslání musí být provedeno prostřednictvím společnosti DHL nebo UPS s možností sledování, pokud nestanovíme jinak. Zákazník je povinen nám sdělit číslo zásilky pro účely jejího sledování. Náklady na zpětné zaslání nese zákazník. Pokud však zákazníkovi stanovíme jiný způsob zpětného zaslání zásilky, než jaký je uveden výše, veškeré dodatečné náklady tím způsobené poneseme my. Totéž platí v případě, že zaslání zásilky na námi uvedenou adresu povede k dodatečným nákladům ve srovnání se zasláním na naši adresu.

4. Právo na zrušení objednávky (právo na odstoupení), pokud je dán důvod pro zrušení objednávky

Po uplynutí doby uvedené v bodě 3.1 je možné zrušit objednávku za níže uvedených podmínek, pokud se uplatní jeden z důvodů pro zrušení objednávky uvedených v bodě 4.2.

4.1. Podmínkou zrušení objednávky podle tohoto bodu 4 je, že nám nejpozději do tří dnů od obdržení potvrzení objednávky příslušné vstupenky bude oznámeno jméno účastníka, pro kterého byla vstupenka zakoupena. Za tímto účelem nám je zákazník povinen zaslat řádně a kompletně vyplněný formulář, který mu byl poskytnut. Na tuto skutečnost bude zákazník při provádění objednávky znovu zvlášť upozorněn.

4.2. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku z jednoho z níže uvedených důvodů. Pokud je v důvodech zrušení objednávky odkazováno na účastníka, vztahuje se zrušení objednávky na osoby sdělené v souladu s bodem 4.1. Pokud je v důvodech pro zrušení objednávky odkazováno na blízké příbuzné, zahrnuje tento pojem rodiče, děti, sourozence, prarodiče, vnuky a manžele příslušného účastníka, přičemž nevlastní, pěstounské a adoptivní vztahy jsou považovány za rovnocenné výše uvedeným vztahům. Důvod ke zrušení objednávky je dán v následujících případech:

a) V případě nenadálého vážného onemocnění nebo následkem úrazu vzniklého těžkého zranění účastníka nebo losoby s blízkým příbuzenským vztahem  k účastníkovi. O nenadálé onemocnění se jedná, když

- se poprvé vyskytne nebo je poprvé zjištěno až po uzavření smlouvy, nebo

- se po uzavření smlouvy výrazně zhorší.

Nemoc nebo zranění jsou ve smyslu tohoto nařízení vážné, pokud je výsledné poškození zdraví nemocné nebo zraněné osoby tak závažné, že účast je pro účastníka vyloučená nebo ji po něm nelze rozumně požadovat. V případě nemoci blízkého příbuzného se neúnosnost předpokládá zejména tehdy, pokud nemoc nebo úraz vyžaduje pobyt v nemocnici, je lékařem klasifikován jako život ohrožující a/nebo je blízký příbuzný v důsledku závažnosti úrazu nebo onemocnění v době konání akce prokazatelně závislý na péči účastníka.

b) V případě komplikací souvisejících s těhotenstvím účastnice, které jí neumožňují účast na akci.

c) V případě úmrtí účastníka nebo osoby s blízkým příbuzenským vztahem k účastníkovi v období čtyř týdnů před akcí.

d) V případě nakaženíúčastníka nemocí covid-19 v době konání akce nebo úředního nařízení karantény vůči účastníkovi v souvislosti s pandemií covid-19 v době konání akce.

4.3. Neočekávané vážné onemocnění, zranění v důsledku úrazu a komplikace v těhotenství musí být doloženy lékařským potvrzením vydaným před zrušením objednávky. V případě úmrtí je třeba předložit kopii úmrtního listu. Pokud je důvodem zrušení objednávky onemocnění, zranění nebo úmrtí blízkého příbuzného, je třeba nám na požádání předložit doklad o příbuzenském vztahu. V případě nákazy nemocí covid-19 je třeba předložit výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení. V případě nařízení karantény je třeba nám o tom předložit doklad.

4.4. Zrušení objednávky podle tohoto bodu 4.2 je možné nejpozději 24 hodin před začátkem akce. Aby však zákazník mohl uplatnit své právo na odstoupení, je povinen nás informovat neprodleně poté, co se dozví o důvodu zrušení objednávky.

4.5. Odchylně od bodu 4.2 je v případě úmrtí účastníka zrušení objednávky povoleno až 30 dnů od zahájení akce.

4.6. Zrušení objednávky musí být provedeno alespoň v textové podobě. Okolnosti podmiňující zrušení objednávky zkontrolujeme na základě předložených dokumentů. Pokud je na základě těchto okolností dáno právo na zrušení objednávky, obdrží zákazník neprodleně potvrzení o zrušení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu.

4.7. Pokud jsou předpoklady pro zrušení objednávky podle tohoto bodu 4.2 naplněny, zákazník obdrží poukaz ve výši ceny vstupenky bez servisního poplatku. Vyplacení kupní ceny je vyloučeno. Vydání poukazu, pokud zákazník vstupenku již obdržel, je podmíněno tím, že zákazník vstupenku zašle zpět na adresu, kterou jsme uvedli v potvrzení o zrušení objednávky, do 48 hodin od obdržení našeho potvrzení o zrušení objednávky. Pro dodržení lhůty je rozhodující datum odeslání. Zpětné odeslání musí být provedeno prostřednictvím společnosti DHL nebo UPS s možností sledování, pokud nestanovíme jinak. Zákazník je povinen nám sdělit číslo zásilky pro účely jejího sledování. Náklady na zpětné zaslání nese zákazník. Pokud však zákazníkovi stanovíme jiný způsob zpětného zaslání zásilky, než jaký je uveden výše, veškeré dodatečné náklady tím způsobené poneseme my. Totéž platí v případě, že zaslání zásilky na námi uvedenou adresu povede k dodatečným nákladům ve srovnání se zasláním na naši adresu.


Všeobecné Rezervační A Cestovní Podmínky Pro Souborné Cestovní Slu SLUžby Společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team

 1. Vymezení pojmů

  V těchto všeobecných podmínkách se níže uvedenými pojmy rozumí:

  1. Třetí osoby: jakákoli další (právnická) osoba, kromě společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team, Cestujícího nebo jeho Spolucestující.

  2. Cestující: smluvní partner společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team.

  3. TD Entertainment | Euro-Travel-Team: komanditní společnost TD Entertainment C.V. se sídlem v Groningenu, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 53713273 nebo komanditní společnost Euro-Travel-Team C.V. se sídlem v Groningenu, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku pod číslem 77527828.

  4. Smlouva: Smlouva, která je souborem dohod mezi společností TD Entertainment | Euro-Travel-Team a Cestujícím za účelem zajištění souborných cestovních služeb nebo cesty nebo jiné související služby (nikoli prodej vstupenek). Na prodej (samotných) vstupenek se vztahují všeobecné podmínky společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team. Najdete je na odkaz.

  5. Cestovní částka: cena zveřejněná společností TD Entertainment | Euro-Travel-Team nebo jejím jménem, bez rezervačních poplatků, pojištění a příspěvku do garančního fondu.

  6. Spolucestující: fyzické osoby, které s Cestujícím podnikají zájezd v rámci Smlouvy, jejichž jménem Cestující učinil rezervaci.

 

 1. Použitelnost všeobecných podmínek

  1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny nabídky a cenové nabídky, smlouvy, dodávky a služby od společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team pro Cestujícího v souvislosti se soubornými cestovními službami.

  2. O soubornou cestovní službu ve smyslu předchozího odstavce se jedná, pokud rezervace u společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team zahrnuje alespoň dvě různé služby pro jednu cestu. Cestovní službou může být například doprava (autobus, vlak nebo let), ubytování (apartmán nebo hotelový pokoj) nebo jiná turistická služba, například návštěva sportovní soutěže.

  3. Odchylky od těchto všeobecných podmínek jsou platné, pouze pokud a nakolik jsou výslovně písemně potvrzeny zástupcem společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team. Jakákoli platnost vlastních (všeobecných) podmínek Cestujícího je výslovně vyloučena.

  4. Cestující zaručuje, že jeho Spolucestující tyto všeobecné podmínky berou na vědomí a že je budou dodržovat. Případné škody vyplývající z nedodržení těchto všeobecných podmínek ze strany Spolucestujících jsou zcela na účet Cestujícího.

  5. Pokud společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team nevyžaduje vždy striktní dodržování těchto obchodních podmínek, neznamená to, že jejich ustanovení nebude uplatňováno, nebo že by společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team v jakémkoli rozsahu ztratila právo vyžadovat striktní dodržování těchto obchodních podmínek v jiných případech. 

  6. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo je zrušeno, zůstává jinak smlouva v platnosti a dotyčné ustanovení bude po dohodě stran nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží rozsahu původního ustanovení. 

  7. V případě nejasností ohledně výkladu jednoho nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost celkové zaměření těchto ustanovení. 

  8. Pokud se smlouva odchyluje od ustanovení těchto obchodních podmínek, má přednost obsah smlouvy a všechna ustanovení těchto obchodních podmínek budou aplikována, pokud nebudou v rozporu se smlouvou. 

 

 1. Smluvní strana

  1. Smlouvu uzavírá jedna ze stran uvedených v článku 1.1.3 těchto obchodních podmínek. Při uzavírání smlouvy bude v informacích o produktu uvedeno, která strana smlouvu uzavírá (a je tedy smluvním partnerem cestujícího).

 

 1. Nabídky a informace

  1. Nabídky společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team jsou vždy nezávazné a jsou činěny s výhradou průběžných změn.

  2. Z informací na internetových stránkách, v brožurách, letácích, novinách a jiných médiích, na nichž je propagováno zboží a služby, nelze odvodit žádná práva. Informace v těchto médiích slouží pouze jako indikace. Tyto informace mohou být považovány za správné pouze s písemným potvrzením, s výhradou zjevných opomenutí a chyb.

  3. Údaje o cenách a sazbách jsou uváděny s výhradou zjevných chyb a opomenutí.

  4. Cestující je sám odpovědný za získání informací od příslušných orgánů o případných (dodatečných) požadavcích a povinnostech týkajících se cestovních dokladů a vízových povinností. TD Entertainment | Euro-Travel-Team nikdy neodpovídá za škody vyplývající z výše uvedeného. Děti a kojenci musí mít vlastní cestovní doklad, nestačí zápis dětí do cestovního dokladu rodiče. Je-li to relevantní, poskytne TD Entertainment | Euro-Travel-Team obecné informace o vízové povinnosti platné v zemi určení. TD Entertainment | Euro-Travel-Team případně poskytne i informace o přibližné době potřebné k získání víza.

  5. Pokud Cestující cestuje s dítětem mladším 15 let a toto dítě má jiné příjmení než Cestující, je Cestující povinen zajistit (podepsané) prohlášení v anglickém jazyce, které prokazuje, že druhý rodič uděluje svolení podniknout dotčenou cestu. K tomuto prohlášení musí být rovněž přiložena kopie platného dokladu totožnosti rodiče, který dítě nedoprovází.

  6. Cestující je sám odpovědný za získání informací od příslušných orgánů, zda existují zdravotní doporučení (jako je očkování a jiná preventivní opatření k prevenci nemocí) pro jeho destinaci. TD Entertainment | Euro-Travel-Team doporučuje, abyste vždy požádali o radu svého lékaře, GGD, ministerstvo zdravotnictví nebo Národní koordinační centrum pro cestovní poradenství. TD Entertainment | Euro-Travel-Team neodpovídá za škody, které jsou výsledkem nepřijetí (preventivních) opatření. TD Entertainment | Euro-Travel-Team vždy v relevantní míře poskytne informace o formalitách v oblasti zdraví v zemi určení.

 

 1. Ubytování

  1. TD Entertainment | Euro-Travel-Team sestavuje popis ubytování v nabídce zájezdů pokud možno co nejpravdivěji a nejobjektivněji. Komplex ubytování často obsahuje mnoho různých typů ubytování, tato ubytování se mohou (například) lišit uspořádáním, velikostí, vybavením a výhledem. Informace nabízené na internetových stránkách (včetně obrázků a textů) dávají pouze představu o uspořádání, velikosti a/nebo výhledu z ubytování. Může se stát, že se pobyt bude lišit od obrázků nebo textu v nabídce zájezdů.

  2. Neexistuje žádná mezinárodní norma, podle které by bylo možné ubytování jednotným způsobem ohodnotit hvězdičkami (nebo jinou formou hodnocení). TD Entertainment | Euro-Travel-Team obvykle používá kategorie ubytování tak, jak jsou zpravidla používány v dané zemi. Orgány v těchto zemích často uplatňují subjektivní kritéria založená na místních normách a hodnotách. Kategorizace ubytování je pouze orientační, Cestující z ní nemůže odvodit žádná práva.


 2. Plnění a vznik Smlouvy

  1. Informace na internetových stránkách společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team lze považovat za výzvu k podání nabídky na základě prezentovaných informací. Mezi Cestujícím a společností TD Entertainment | Euro-Travel-Team vznikne smlouva, pokud a jakmile TD Entertainment | Euro-Travel-Team nabídku Cestujícího písemně (také prostřednictvím e-mailu, ať již automatizovaně či nikoli) potvrdí. Smlouva je uzavřena pouze v případě, že Cestující bezpodmínečně a bez výhrad přijme všeobecné podmínky společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team.

  2. Každá nabídka TD Entertainment | Euro-Travel-Team je nezávazná a může být v případě potřeby po uzavření smlouvy odvolána. Pokud chce TD Entertainment | Euro-Travel-Team uplatnit své právo na odvolání, musí o tom cestujícího informovat, a sice neprodleně, nejpozději však do 72 hodin po potvrzení smlouvy firmou TD Entertainment | Euro-Travel-Team prostřednictvím emailu, písemně (nebo emailem).

  3. V případě odstoupení ze strany společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team ve smyslu předchozího odstavce bude částka vrácena do 30 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení písemně oznámeno Cestujícímu.

  4. V rámci adekvátního plnění Smlouvy Cestující zaručuje, že společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team oznámil veškeré relevantní informace o sobě a o svých Spolucestujících. Cestující se nemůže odvolávat na informace, které společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team neoznámil před uzavřením Smlouvy.

  5. Příslušnými údaji se v každém případě rozumí údaje týkající se fyzického a duševního stavu Cestujícího nebo Spolucestujících (Třetích osob), které jsou relevantní pro plnění Smlouvy.

  6. Relevantní údaje dále zahrnují také všechny informace potřebné pro odběr služeb (jimiž jsou mimo jiné např. letenky) od třetích osob.

  7. Pokud a nakolik Cestující neoznámí výše uvedené údaje nebo informace společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team, je TD Entertainment | Euro-Travel-Team oprávněna vyloučit Cestujícího a jeho Spolucestující z účasti na zájezdu, dále je Cestující rovněž odpovědný za veškeré případné škody vzniklé nedodržením povinnosti poskytnout informace.

  8. Podle článku 6:230p nizozemského občanského zákoníku nemá Cestující právo na odstoupení od Smlouvy nebo její zrušení.

  9. Cestující může při rezervaci uvést zvláštní preference nebo přání (např. dvě oddělená lůžka ve dvoulůžkovém pokoji nebo zdravotní požadavky nebo potřeby, jako je bezbariérový pokoj). TD Entertainment | Euro-Travel-Team se vynasnaží co nejvíce přihlédnout k preferencím a přáním Cestujícího. TD Entertainment | Euro-Travel-Team však nemůže v souvislosti s přáními a/nebo preferencemi uvedenými Cestujícím poskytnout žádnou záruku.

  10. (Lékařské) preference, požadavky a/nebo přání jsou zaručeny pouze tehdy, je-li to výslovně dohodnuto.

  11.  Výše uvedená záruka se vztahuje (v případě okružního zájezdu) výhradně na výchozí hotel a nikdy na části dopravy, stravování na cestách nebo hotely na cestách.

  12. TD Entertainment | Euro-Travel-Team není povinna se zabývat jakoukoli žádostí (nebo jakýmkoli požadavkem či přáním).

  13. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněna účtovat administrativní poplatek ve výši 27,00 € za každou žádost nebo preferenční požadavek.

  14. Může se stát, že Cestující bude povinen zaplatit dodatečný příplatek poskytovateli služeb v místě určení, pokud jsou s žádostí nebo (lékařským) požadavkem spojeny dodatečné náklady (například v případě zvláštní diety).

  15. Na zájezdy není dovoleno brát s sebou domácí zvířata.

 

 1. Změny Smlouvy ze strany společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team

  1. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněna Smlouvu změnit, pokud se jedná o drobné změny, které dle názoru společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team nemají materiální dopad na plnění Smlouvy. Je-li to přiměřeně možné, bude TD Entertainment | Euro-Travel-Team o takových změnách informovat Cestujícícho.

  2. Pokud je TD Entertainment | Euro-Travel-Team nucena Smlouvu změnit a nejedná-li se o nevýznamnou změnu, platí následující. TD Entertainment | Euro-Travel-Team bude v takovém případě Cestujícího okamžitě informovat o zamýšlené změně. Cestující je pak povinen společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team neprodleně (do 48 hodin, má-li zájezd začít do do 7 dnů) informovat, zda chce využít změněné nabídky. Pokud si Cestující nepřeje využít změněné nabídky, může Cestující tuto Smlouvu bezplatně zrušit. V případě zrušení se použijí ustanovení článku 5. Výše uvedené platí, pouze pokud a nakolik změna vede ke znevýhodnění Cestujícího. Pokud změna zahrnuje zvýšení nebo zlepšení cestovních podmínek, nemá Cestující právo na zrušení (nebo jinou formu ukončení) Smlouvy.

  3. Pokud Cestující ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci neoznámí, zda chce využít změněné nabídky, považuje se nabídka za přijatou a Cestující se nemůže odvolávat na zrušení (nebo jinou formu ukončení) Smlouvy.

  4. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněna v případě změny cen pohonných hmot, vládou stanovených poplatků, daní a pojistného a poplatků účtovaných dotčenými třetími osobami, které nejsou přímo zapojeny do plnění této Smlouvy, s okamžitou účinností zavést přiměřené úpravy (zvýšení nebo snížení) uplatňovaných cen a sazeb.

  5. TD Entertainment | Euro-Travel-Team musí zvýšení cen nebo sazeb zavést a sdělit Cestujícímu nejpozději 20 dní před odjezdem.

  6. Rozhodne-li se TD Entertainment | Euro-Travel-Team podle odstavce 4 tohoto článku pro navýšení o více než 8 %, má Cestující právo Smlouvu bezplatně vypovědět.

  7. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je při plnění Smlouvy v mnoha případech závislá na Třetích osobách. Je tedy možné, že se změní například doby letu. Cestující je povinen se krátce před cestou, 24 hodin, přesvědčit o přesných dobách letu, protože se mohou v důsledku okolností změnit. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněna tyto doby cesty a letu měnit, TD Entertainment | Euro-Travel-Team neodpovídá za škody, které z toho vyplývají.
    

 2. Pomoc a asistence

  1. Společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team nabízí Cestujícímu pomoc a asistenci, pokud se Cestující během zájezdu octne v obtížích. Tato pomoc a asistence se skládá z odpovídajících informací o zdravotnických službách, místních orgánech, konzulární pomoci a podpoře při využití komunikace a nalezení alternativních cestovních služeb.

  2. Pokud jsou obtíže způsobeny úmyslem nebo nedbalostí ze strany Cestujícího, hradí skutečné náklady na poskytnutí pomoci a asistence (včetně nákladů TD Entertainment | Euro-Travel-Team) Cestující. Náhrada nebude nikdy vyšší než skutečné náklady na poskytnutí pomoci a asistence.

  3. Nejsou-li obtíže způsobeny úmyslem nebo nedbalostí Cestujícího ani úmyslem nebo nedbalostí společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team, nese každá strana své vlastní náklady.
    

 3. Změny Smlouvy ze strany Cestujícího

  1. Cestující může požádat TD Entertainment | Euro-Travel-Team o změnu zájezdu nejpozději 42 dní před zahájením zájezdu.

  2. TD Entertainment | Euro-Travel-Team se vynasnaží vyhovět požadavku Cestujícího, ale není povinna tak učinit. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je při provádění změn závislá na dosažitelnosti (a kapacitě) a podmínkách ostatních poskytovatelů služeb.

  3. Případné náklady vyplývající ze změny zájezdu hradí Cestující.

  4. V případě změny dluží Cestující společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team v každém případě administrativní poplatek ve výši 27,00 €.

  5. Žádosti o změnu ze strany Cestujícího lze podat pouze prostřednictvím e-mailové adresy: support@global-tickets.com


 4. Změna v osobě účastníka

  1. Cestující může nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu požádat společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team o nahrazení jednoho nebo více účastníků zájezdu třetí osobou (třetími osobami).

  2. Změna v osobě účastníka uvedená v předchozím odstavci je možná pouze: 1) pokud nový účastník splňuje všechny požadavky stanovené pro souborné cestovní služby (např. věk) a 2), pokud (podmínky) poskytovatelů služeb zapojených do zájezdu (např. hotelů a leteckých společností) nahrazení nebrání.

  3. Veškeré náklady spojené se změnou osoby účastníka (mimo jiné např. náklady účtovaných dotčenými poskytovateli služeb a náklady TD Entertainment | Euro-Travel-Team) hradí Cestující. Cestující, jakož i osoba nebo osoby, které jsou nahrazeny, a osoby, které je nahrazují, jsou společně a nerozdílně odpovědné za úhradu nákladů vzniklých v důsledku změny v osobě účastníka.

  4. Žádosti o změnu ze strany Cestujícího lze podat pouze prostřednictvím e-mailové adresy support@global-tickets.com


 5. Vedení zájezdu, průvodce zájezdu

  1. Během určitých skupinových zájezdů bude přítomen vedoucí a/nebo průvodce zájezdu. Vedoucí zájezdu obvykle mluví nizozemsky, anglicky a německy, ale společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team nemůže poskytnout žádné záruky týkající se jazykových znalostí vedení zájezdu.

  2. Vedoucí zájezdu se vynasnaží být Cestujícímu na místě co nejnápomocnější. Vedoucí zájezdu není povinen Cestujícího individuálně doprovázet (například v případě návštěvy (zubního) lékaře) nebo při podávání oznámení místním úřadům).

  3. Je-li přítomen vedoucí zájezdu, je Cestující povinen neprodleně informovat vedoucího zájezdu o případných vadách zájezdu v nejširším slova smyslu.
    

 6. Přepravní podmínky pro lety

  1. V případě, že souborná cestovní služba obsahuje jeden nebo více letů, použijí se všeobecné přepravní podmínky leteckých společností provozujících / letecké společnosti provozující let(y). Kromě toho platí dodatečné podmínky pro lety uvedené na letence Cestujícího.

  2. Cestující je povinen se hlásit u odbavovací přepážky na letišti nejméně 2,5 hodiny před odletem uvedeným na letence. Pokud se Cestující nedostaví na letiště ve stanoveném čase, může se stát že zmešká svůj let nebo ztratí právo na leteckou dopravu.

  3. TD Entertainment | Euro-Travel-Team neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku zmeškání letu Cestujícím. Všechny případné dodatečné náklady hradí Cestující.

  4. Uvedené časy odletů a odletové letiště jsou uvedeny v potvrzení rezervace. Doby letu se mohou měnit. Zda nastane změna, závisí na mnoha faktorech (například povětrnostních podmínkách, přetížení vzdušného prostoru, vojenském leteckém provozu, normách v oblasti životního prostředí a hluku a okolnostech při řízení letového provozu). Pokud se změní původní časy odletu a/nebo odletové letiště, bude o tom TD Entertainment | Euro-Travel-Team Cestujícího informovat co nejdříve. Je důležité, aby byl Cestující (krátce) před cestou snadno dosažitelný, pokud je Cestující nedosažitelný, důsledky jeho nedosažitelnosti jsou na jeho účet. V takovém případě TD Entertainment | Euro-Travel-Team neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedosažitelnosti Cestujícího.

  5. Pokud je let Cestujícího zpožděn, může Cestující v určitých případech podle evropských předpisů požadovat od letecké společnosti náhradu škody. TD Entertainment | Euro-Travel-Team vás pro další informace o náhradě škody od letecké společnosti v případě zpoždění odkazuje na https://www.eccnederland.nl/nl/hulp-bij/toerisme-en-vervoer-eu/vliegreizen. TD Entertainment | Euro-Travel-Team neodpovídá za přímou nebo nepřímou škodu, která je důsledkem zpoždění letu.

  6. Cestující zaručuje, že jím poskytnuté informace jsou správné. Jména na letenkách musí odpovídat jménům v cestovních dokladech. Na letence musí být uvedeno první oficiální křestní jméno a příjmení. U sezdaných osob, které přijaly jméno svého pravého manžela (manželky), musí být na letence uvedeno původní vlastní jméno.

  7. Ukáže-li se, že jméno na letence neodpovídá jménu uvedenému v cestovním dokladu, může letecká společnost Cestujícímu odmítnout přístup k letu. V takovém případě je v závislosti na letecké společnosti nutné zakoupit novou letenku nebo změnit původní letenku. Náklady s tím spojené jsou výhradně na účet Cestujícího.

  8. Cestující odpovídá za kontrolu povolených rozměrů zavazadel. Tyto požadavky na rozměry zavazadel se mohou lišit v závislosti na letecké společnosti. Překročí-li rozměry zavazadla Cestujícího rozměry předepsané leteckou společností, jsou náklady v tomto ohledu na účet Cestujícího.

 

 1. Podmínky dopravy Jízdy autobusem a přestupy

  1. Čas nástupu a místo nástupu na cestu autobusem nebo transferem jsou uvedeny v potvrzení rezervace nebo na voucheru, který je k tomuto účelu poskytnut.

  2. Cestující nemá v autobuse pevné místo k sezení. Pokud cestující musí ze zdravotních důvodů zaujmout místo v přední části autobusu, musí to předem oznámit. Pokud cestující žádá o místo v přední části autobusu, musí na požádání předložit potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav nedovoluje jiné místo. Ve výše uvedeném případě je pro cestujícího vyhrazeno sedadlo ve třetí řadě.

  3. Každá osoba si může vzít s sebou 1 kufr o maximální hmotnosti 20 kg a 1 příruční zavazadlo.

  4. Pokud si cestující přeje vzít s sebou další zavazadla, musí si předem vyžádat souhlas společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněn účtovat poplatek za přepravu dalších zavazadel.

  5. Cesta autobusem nebo transfer nikdy nezahrnuje zavazadlovou službu, řidič tedy žádná zavazadla nepřepravuje.

  6. TD Entertainment | Euro-Travel-Team nikdy neodpovídá za škody (přímé i nepřímé) vzniklé v důsledku zpoždění cesty autobusem nebo transferu.

 

 1. Odpovědnost, odškodnění a náhrada škody

  1. TD Entertainment | Euro-Travel-Team nenese odpovědnost, pokud (plnění) Smlouvy nesplní očekávání Cestujícího z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který lze přičíst Třetím stranám.

  2. Odpovědnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team za škody (přímé i nepřímé) je vždy omezena na trojnásobek ceny zájezdu. Toto omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany TD Entertainment | Euro-Travel-Team. Toto omezení odpovědnosti se rovněž nevztahuje na případy zranění osob.

  3. Případné nároky na náhradu škody se promlčují za dva roky.

  4. Pokud Smlouva (nebo jakákoli služba, na kterou se vztahuje) podléhá smlouvě nebo nařízení Evropské unie, může společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team uplatnit jakékoli výjimky nebo omezení odpovědnosti vyplývající z této smlouvy nebo nařízení.

  5. Cestující je odpovědný za škody způsobené jím nebo jeho spolucestujícími na majetku společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team nebo třetích stran, přičemž tato odpovědnost se vztahuje i na náklady, které těmto třetím stranám vzniknou v důsledku jednání nebo opomenutí cestujícího.

  6. TD Entertainment | Euro-Travel-Team (nebo jakákoli třetí strana, jejíž služby TD Entertainment | Euro-Travel-Team využívá k plnění Smlouvy) je kdykoli oprávněna odepřít cestujícímu právo vstupu do ubytovacího zařízení nebo právo přístupu k dopravnímu prostředku, vykázat cestujícího z ubytovacího zařízení (nebo ho z něj nechat vykázat) a vymáhat po cestujícím náhradu škody, pokud: 1) cestující se chová tak, že způsobí (nebo hrozí způsobit) škodu; 2) cestující nedodržuje předpisy společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team (a/nebo třetích stran, které společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team najala), pokud byl s těmito předpisy předem seznámen; 3) cestující brání třetím stranám v užívání zájezdu nebo způsobuje nepříjemnosti či nepohodlí jiným způsobem.

  7. V případě, že je cestujícímu odepřen přístup z výše uvedených důvodů, nemůže cestující požadovat vrácení jakékoli částky.

  8. Omezení odpovědnosti v těchto obchodních podmínkách se neuplatní, pokud škoda cestujícího spočívá v újmě na zdraví nebo pokud je tato škoda způsobena úmyslně nebo úmyslnou nedbalostí ze strany TD Entertainment | Euro-Travel-Team nebo jeho vedoucích zaměstnanců. Společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávněna odchýlit se od podmínek ve prospěch cestujícího, ale není povinna tak ve stejných situacích učinit vždy.

 

 1. Zrušení

  1. Cestující může smlouvu (částečně) zrušit před zahájením cesty. V případě zrušení zájezdu je cestující povinen nahradit společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team škodu. Škoda činí maximálně celou cestovní částku. 

  2. V případě zrušení cesty na žádost cestujícího je cestující povinen uhradit následující náklady:

                        Dny do odjezdu        Procento z cestovní částky 

                                 < 14                              100%
                             14 > - < 28                         90%
                             28 > - < 56                         80%
                                  > 56                               50%

 

 1. Výše uvedené neplatí, pokud se na tom TD Entertainment | Euro-Travel-Team a cestující výslovně dohodli.

 2. Žádosti o změny ze strany cestujícího lze podávat pouze prostřednictvím e-mailové adresy: support@global-tickets.com.

 

 1. Platba společnosti TD Entertainment C.V.

  1. Tento článek se vztahuje na cesty rezervované u společnosti TD Entertainment C.V. v rámci TD Entertainment | Euro-Travel-Team.

  2. Ceny uvedené na webových stránkách jsou cenami včetně zákonné daně z přidané hodnoty (DPH). K této ceně si společnost TD Entertainment C.V. účtuje jednorázový rezervační poplatek. TD Entertainment C.V. navíc ú?tuje zákaznický p?ísp?vek ve výši 15 € za rezervaci v rámci záru?ního systému záru?ního fondu STO Garant.

  3. Na základ? místních p?edpis? se m?že stát, že b?hem cesty podle této Smlouvy musí být zaplaceny místní dan? nebo p?íplatky (mimo jiné nap?íklad turistická da?). Tyto poplatky a p?íplatky jsou na ú?et Cestujícího.

  4. Celková dohodnutá cena zájezdu dle Smlouvy je splatná ihned po uzav?ení Smlouvy a musí být spole?nosti TD Entertainment C.V. uhrazena p?edem. Pokud a nakolik Cestující nezaplatí celou ?ástku p?ed zahájením cesty, je TD Entertainment C.V. oprávn?na Smlouvu s Cestujícím rozvázat nebo zrušit.

  5. TD Entertainment C.V. je oprávn?na provád?t bezpe?nostní kontroly (periodicky nebo jinak), aby se zabránilo zneužití kreditních karet a bankovních ú?t?. TD Entertainment C.V. proto m?že od Cestujícího požadovat další informace, aby stanovila jeho totožnost a zákonné použití kreditní karty nebo bankovního ú?tu. Pokud Cestující nevyhoví výše uvedenému požadavku, má TD Entertainment C.V. právo ukon?it Smlouvu s Cestujícím a fakturovat vzniklou škodu Cestujícímu.

  6. Nesplní-li Cestující ve stanovené lh?t? své platební povinnosti, je dlužen zákonné úroky. Po upomínce je Cestující dále povinen uhradit mimosoudní náklady.

  7. Mimosoudní náklady ?iní maximáln? 15 % z prvních 2.500 €, 10% z následujících 2.500 €, 5% z následujících 5.000 € a 1% ze všeho, co p?esahuje uvedené ?ástky.

 

 1. Platba společnosti Euro Travel Team C.V.

  1. Tento článek se vztahuje na zájezdy rezervované u společnosti Euro-Travel-Team C.V. v rámci TD Entertainment | Euro-Travel-Team.

  2. Ceny uvedené na webových stránkách jsou cenami včetně zákonné daně z přidané hodnoty (DPH). K této ceně si společnost Euro-Travel-Team C.V. účtuje jednorázový rezervační poplatek. Kromě toho si společnost Euro-Travel-Team C.V. účtuje zákaznický poplatek ve výši 15 EUR za rezervaci v rámci garančního fondu VZR Garant.

  3. Na základě dohody mohou být místními předpisy uloženy místní poplatky nebo doplatky (například - nikoli však pouze - turistická daň). Tyto poplatky a doplatky hradí cestující.

  4. Při uzavření smlouvy zaplatí cestující 50 % celkové dohodnuté cestovní částky společnosti Euro-Travel-Team C.V. Zbývajících 50 % celkové dohodnuté ceny zaplatí společnosti Euro-Travel-Team C.V. nejpozději tři měsíce před datem odjezdu.

  5. Cestující se dostává do prodlení ze zákona okamžikem, kdy není včas splněna platební povinnost. V takovém okamžiku zašle společnost Euro-Travel-Team C.V. cestujícímu upomínku o zaplacení dlužné částky a poskytne mu lhůtu 14 dnů, aby jsvou platební povinnost ještě splnil. Nebude-li platební povinnost podle smlouvy v této lhůtě splněna, bude společnost Euro-Travel-Team C.V. oprávněna smlouvu s cestujícím vypovědět nebo zrušit. Společnost Euro-Travel-Team C.V. bude v takovém případě oprávněna účtovat storno poplatek, který bude činit 50 % z celkové cestovní částky.

  6. Pokud bude zájezd objednán u společnosti Euro-Travel-Team C.V. v době kratší než tři měsíce před datem odjezdu, je celková dohodnutá částka za zájezd splatná ihned po uzavření smlouvy. Tato částka bude uhrazena předem společnosti Euro-Travel-Team C.V. Pokud cestující neuhradí celou částku před zahájením cesty, je společnost Euro-Travel-Team C.V. oprávněna smlouvu s cestujícím vypovědět nebo od ní odstoupit. 

  7. Pokud cestující nesplní své platební povinnosti ve lhůtě stanovené v článku 17.5, bude mu náležet zákonný úrok. Po upomínce k zaplacení bude cestující rovněž dlužit mimosoudní náklady. 

  8. Mimosoudní náklady budou činit maximálně 15 % z prvních 2 500 EUR, 10 % z dalších 2 500 EUR, 5 % z dalších 5 000 EUR a 1 % z čehokoli nad tuto částku.

  9. Společnost Euro-Travel-Team C.V. bude oprávněna provádět bezpečnostní kontroly (pravidelně nebo jinak), aby zabránila zneužití kreditních karet a bankovních účtů. Společnost Euro-Travel-Team C.V. si proto může od cestujícího vyžádat další informace, aby zjistila jeho totožnost a oprávněné použití kreditní karty nebo bankovního účtu. Pokud cestující výše uvedené žádosti nevyhoví, je společnost Euro-Travel-Team C.V. oprávněna smlouvu s cestujícím vypovědět a účtovat mu případnou škodu, která mu v důsledku toho vznikne.

 

 1. Minimální po?et ú?astník?

  1. TD Entertainment | Euro-Travel-Team je oprávn?na zrušit Smlouvu, pokud nebyl dosažen minimální po?et ú?astník? dot?eného zájezdu. Tento minimální po?et musí být oznámen Cestujícímu p?ed rezervací.

  2. V p?ípad? skupinových a autobusových zájezd? platí vždy minimální po?et ú?astník?.

  3. Pokud není v?as dosažen minimální po?et cestujících pro zájezd, informuje o tom TD Entertainment | Euro-Travel-Team Cestujícího. V závislosti na trvání zájezdu m?že TD Entertainment | Euro-Travel-Team Smlouvu s Cestujícím ukon?it nejpozd?ji:
   - 21 dn? od zahájení zájezdu, trvá-li zájezd šest nebo více dn?;
   - 7 dn? od zahájení zájezdu, trvá-li zájezd dva až šest dn?;
   - 48 hodin od zahájení zájezdu, trvá-li zájezd mén? než dva dny.

  4. P?i výpo?tu výpov?dní doby platí jako výchozí datum datum zahájení zájezdu.

  5. Spole?nost TD Entertainment | Euro-Travel-Team se vynasnaží nabídnout Cestujícímu co nejlepší možnou alternativu. Pokud TD Entertainment | Euro-Travel-Team nabídne alternativu, platí ustanovení ?lánku 6.

  6. Pokud Cestující alternativní nabídku p?ijme, TD Entertainment | Euro-Travel-Team zapo?te p?ípadný cenový rozdíl mezi p?vodním zájezdem a alternativou p?ijatou Cestujícím.

 

 1. Záruky a pojišt?ní

  1. Společnost TD Entertainment C.V. je přidružena k záručnímu fondu STO Garant. Pokud a nakolik je TD Entertainment C.V. neočekávaně neschopna dostát svým závazkům, může cestující uplatnit nárok vůči garančnímu fondu STO Garant. Na smlouvu se vztahuje poslední garanční fond STO Garant.

  2. Společnost Euro-Travel-Team C.V. je členem VZR Garant. Pokud a v rozsahu, v jakém Euro-Travel-Team C.V. není schopen dostát svým závazkům, může cestující uplatnit nárok vůči garančnímu fondu VZR Garant. Na smlouvu se vztahuje poslední garanční fond VZR Garant.

  3. Společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team neuzavírá pro cestujícího žádné pojištění, pokud není dohodnuto jinak. Společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team důrazně doporučuje, aby cestující uzavřel řádné cestovní pojištění (včetně pojištění úrazu, zavazadel, léčebných výloh a storna).

  4. Pokud a nakolik Cestující uzav?e pojišt?ní prost?ednictvím spole?nosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team, je TD Entertainment | Euro-Travel-Team pouze prost?edníkem mezi Cestujícím a pojiš?ovnou. Mezi Cestujícím a pojiš?ovnou vznikne pojistná smlouva. V takovém p?ípad? se použijí všeobecné podmínky dot?ené pojiš?ovny.

 

 1. Stížnosti

  1. V případě, že cestující bude mít stížnost, měl by se obrátit na společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team nebo na jejího vedoucího zájezdu na místě během cesty. Cestující musí svou stížnost neprodleně nahlásit společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team nebo jejímu zástupci.

  2. Pokud stížnost nebyla společnosti TD Entertainment | Euro-Travel-Team neprodleně oznámena a společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team tak nedostala příležitost stížnost nebo nedostatek odstranit, může právo cestujícího na náhradu škody zcela nebo zčásti zaniknout.

  3. Pokud není stížnost vyřešena ke spokojenosti cestujícího, musí se cestující obrátit na společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team nejpozději do dvou měsíců po skončení zájezdu. Pokud cestující nepodá stížnost ve výše uvedené lhůtě, může společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team rozhodnout, že se stížností nebude zabývat.

 

 1. Rozhodné právo a spory

  1. Smlouva, tyto podmínky a veškeré dohody vyplývající ze Smlouvy se řídí nizozemským právem, pokud se podle závazných právních předpisů nepoužije jiné právo.

  2. Veškeré spory, které mohou mezi stranami vzniknout - v důsledku této smlouvy nebo dalších smluv a jiných úkonů v souvislosti s touto smlouvou, jako jsou například, nikoliv však výlučně, protiprávní jednání, neoprávněné platby a bezdůvodné obohacení - budou řešeny soudem v obvodu sídla TD Entertainment | Euro-Travel-Team, s výjimkou případů, kdy by této volbě bránila kogentní ustanovení o příslušnosti.

  3. Společnost TD Entertainment | Euro-Travel-Team je však i nadále oprávněna předložit jakýkoli spor uvedený v odstavci 2 tohoto článku příslušnému soudu podle svého výběru.