Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, onderwerp van de overeenkomst, betekenis der Algemene Voorwaarden van de organisatoren en dienstverleners

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van TD Entertainment C.V., Winschoterdiep 50, 9723 AB Groningen, Nederland (hierna: ”wij”, “ons” of “verkoper”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant met de verkoper afsluit met betrekking tot de artikelen die in de online-shop van de verkoper (www.global-tickets.com) worden gepresenteerd, behalve voor zover deze betrekking hebben op het aanbieden van pakketreizen. Een geldigheid van eigen voorwaarden van de klant wordt uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Onderwerp van de in deze voorwaarden geregelde contractuele relatie tussen de klant en ons als verkoper is de doorverkoop van tickets en eventueel.

1.3 Wij zijn niet zelf organisator van de evenementen waarvoor in de online-shop toegangskaarten (hierna: tickets) gepresenteerd worden. Verantwoordelijk voor het betreffende evenement is de betreffende organisator. Door de aanschaf van tickets via ons komen zodoende ook contractuele relaties met de organisator van het betreffende evenement tot stand. Op deze overeenkomst met de organisator kunnen evt. aanvullend de Algemene Voorwaarden van de organisator van toepassing zijn (vgl. het gestelde onder alinea 7.2. van deze Voorwaarden).

2. Totstandkoming van de overeenkomst, afhandeling van de bestelling

2.1 De artikelpresentaties in onze online-shop dienen om het de klant mogelijk te maken een juridisch bindend aanbod te doen en vormen op zichzelf nog geen bindend aanbod.

2.2 De klant kan zijn aanbod telefonisch doen, schriftelijk, per fax, per e-mail of via het in onze online-shop geïntegreerde bestelformulier. Bij een bestelling via het online-bestelformulier doet de klant na opgave van zijn persoonlijke gegevens en door klikken op de button “Kopen” bij de laatste stap van de bestelprocedure een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de in het winkelmandje aanwezige artikelen resp. diensten. Voorafgaand aan het bindende aanbod van de bestelling kunnen alle opgaven steeds via de gebruikelijke toets- en muisfuncties gecorrigeerd worden. Na verzending van de bindende bestelling dient de klant, indien hij de betaalwijze “creditcard” heeft gekozen, de benodigde gegevens voor belasting van de creditcard door te geven. Indien de betaling niet met succes kan worden doorgevoerd, wordt de keuze van de klant na afloop van een periode van 15 minuten automatisch veranderd in de betaalwijze “vooruitbetaling/overschrijving”. De klant is dan verplicht om het totale bedrag binnen drie dagen over te maken naar de rekening van TD Entertainment C.V. (IBAN: DE46 2004 0000 0388 4111 03, BIC COBADEFFXXX).

2.3 Wij zullen de ontvangst van het aanbod van de klant dan onmiddellijk bevestigen en in tekstvorm de acceptatie van het aanbod van de klant kenbaar maken. Voordat wij een dergelijke verklaring hebben afgegeven, blijven wij echter gerechtigd om de acceptatie van het aanbod van de klant af te wijzen.

2.4 De gegevens van de bestelling worden door ons opgeslagen en kunnen door de klant na verzending van zijn bestelling via het bij een eerste bestelling aangemaakte, met een wachtwoord beschermde klantaccount worden opgeroepen.
 
2.5 De afhandeling van de bestelling en contactopname vinden per e-mail en geautomatiseerde afhandeling van bestellingen plaats. De klant dient er zorg voor te dragen dat het door hem voor afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat hij de aan dit adres door ons verzonden e-mails kan ontvangen.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden, TD Entertainment Zegel

3.1 In de verkoopprijzen van onze tickets zijn de kosten van de aanschaf inbegrepen evenals de wettelijke omzetbelasting. Vanwege de doorverkoop kunnen onze verkoopprijzen afwijken van de oorspronkelijke uitgifteprijs van de tickets. Om misverstanden dienaangaande te voorkomen en om onze klanten de mogelijkheid te geven tickets te gebruiken zonder de ontstane kosten prijs te geven, bijv. in het kader van bedrijfsuitjes of zakelijke uitnodigingen, verzegelen wij de oorspronkelijke uitgifteprijzen van de tickets met ons TD Entertainment Zegel.

3.2 Bijkomend berekenen wij de klant een eenmalige opslag voor onze afhandeling van zijn bestelling. De hoogte van deze opslag voor de afhandeling is afhankelijk van het bezorgadres van de klant en wordt voorafgaand aan een bindende bestelling afzonderlijk kenbaar gemaakt.
3.3 Het betreffende totaalbedrag is direct na afsluiting van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd en dient vooruit aan ons te worden betaald. Wij bieden de volgende betaalwijzen aan voor zover in de betreffende artikelpresentatie in de online-shop niets anders is bepaald:

Vooruitbetaling per
bankovermaking
creditcard

3.4 Indien de klant de bestelde tickets zelf wil afhalen, kan hij deze na vooraf met ons gemaakte afspraak bij overlegging van onze elektronisch verstuurde opdrachtbevestiging en een geldig legetimatiebewijs op de dag van het evenement aan het afhaalloket of bij overhandiging door een van onze medewerkers op de locatie van het evenement in ontvangst nemen. Indien de partijen dit zijn overeengekomen zal de klant door ons tijdig voor de dag van het evenement per e-mail over alle nodige details van de afgifte of overhandiging geïnformeerd worden, zoals bijvoorbeeld over het trefpunt voor de overhandiging, de locatie van het afhaalloket of de contactgegevens van zijn aanspreekpartner ter plaatse.
3.5 Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd veiligheidscontroles uit te voeren om misbruik van creditcards en (bank)rekeningen tegen te gaan. Daarom kan het voorkomen dat wij de klant per e-mail verzoeken om ons voor verzending van tickets resp. vouchers een bewijs van het adres van de creditcard-houder aan de hand van een creditcardafrekening en een kopie van de creditcard per fax of e-mail toe te zenden. Indien de klant niet binnen een door ons vastgestelde termijn aan ons verzoek tegemoet komt, behouden wij ons het recht voor om de bestelling resp. reservering van de klant te annuleren en de daardoor ontstane kosten aan de klant in rekening te brengen.

 


4. Lever- en verzendvoorwaarden, voorbehoud van levering aan ons

 4.1 Speciaal bij evenementen waarbij de vraag zeer groot is kunnen wij de klant om organisatorische redenen ook na afgeronde betaling niet altijd onmiddellijk de bestelde tickets toesturen. In zulke gevallen krijgt de klant na ontvangen betaling van ons een “voucher” die wij hem binnen drie dagen toezenden. De bestelde tickets worden de klant tijdig voor het betreffende evenement per post toegezonden of in zijn online account bij ons geplaatst als e-tickets om ze zelf uit te printen of - bijv. bij bestellingen op zeer korte termijn of in uitzonderingsgevallen - op de locatie van het evenement overhandigd.

4.2 De levering van de tickets vindt in de regel plaats op de door ons in de online-shop beschreven wijze van verzenden aan het door de klant in zijn aanbod opgegeven bezorgadres of worden door TD Entertainment indien beschikbaar in de online account van de klant als e-home tickets geplaatst om deze zelf uit te printen.

4.3 Indien een levering aan de klant niet mogelijk is, zendt de met de levering belaste transportfirma de tickets aan ons terug, waarbij de klant de kosten voor de dan noodzakelijke herhaalde levering dient te dragen. Indien de klant de tickets per creditcard betaald heeft, wordt de creditcard eveneens belast met de bijkomende kosten van een nieuwe verzending. Ingeval van de keuze van andere betaalwijzen (vgl. hiervoor alinea 3.4) vindt een verzending van de tickets pas plaats na ontvangst van de bijkomende kosten die zullen ontstaan. De klant ontvangt hiervoor een rekening.

4.4 Het risico van een toevallig verlies en de toevallige beschadiging van de verkochte tickets gaat bij de overhandiging aan de klant (bijv. ook door inworp in de brievenbus) op deze over. Gaat het bij de klant om een ondernemer (vgl. § 14 Bundesgesetzbuch [Duits Burgerlijk Wetboek]), gaat het risico van het toevallig verlies en de toevallige beschadiging ingeval van een verzending reeds op de klant over met de overhandiging van de tickets aan een geëigende koerier.

4.5 Indien de bestelde tickets aan ons zelf niet geleverd worden, hoewel wij bij betrouwbare leveranciers overeenkomende bestellingen hebben opgegeven, zijn wij van onze prestatieplicht bevrijd en kunnen de overeenkomst annuleren zonder dat dit de klant recht geeft op een schadevergoeding ter vervanging van het bestelde. Wij zijn verplicht om de klant er onmiddellijk van op de hoogte te brengen dat het door hem bestelde niet beschikbaar is en zullen iedere reeds afgeronde tegenprestatie van de besteller onmiddellijk retourneren.

5. Aanspraak van de klant op terugbetaling bij uitstel of uitval van het evenement

 5.1 De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het evenement conform de overeenkomst berust uitsluitend bij de betreffende organisator. Dit geldt ook met betrekking tot de naleving van bepalingen ter bescherming van de jeugd die eventueel van toepassing zijn bij het bezochte evenement. Over het bestaan van toegangsbeperkingen in verband daarmee (minimum leeftijd, begeleiding door een volwassene, e.d.), gedragsregels (bijv. gebruik van alcohol) e.d. dient de klant tijdig inlichtingen in te winnen bij de organisator.

5.2 Ingeval van een verandering van het tijdstip en/of de locatie van het evenement blijven de tickets in de regel geldig en en kan de overeenkomst niet worden ontbonden. Op eventueel afwijkende bepalingen van de organisator zijn diens eigen Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor eventueel in combinatie met het ticket door ons bemiddelde hotelovernachtingen geldt de in alinea 5.8 getroffen regeling.

5.3 Bij wanprestaties in samenhang met de uitvoering van het evenement (bijv. afzegging, afbreken, veranderingen op korte termijn van de toneelconstructie, uitwisseling van bandleden) zijn op het bestaan van eventuele (deel)aanspraken van de klant op restitutie jegens de organisator de wettelijke voorschriften van toepassing en de evt. aanvullend toepasbare Algemene Voorwaarden van de organisator. Dit geldt ook met betrekking tot gedane uitgaven voor de reis van de klant, bijvoorbeeld door hem betaalde overnachtings- en annuleringskosten.
 
5.4 Wij doen algemeen ons best om ons bekende informatie over de in alinea 5.2 en 5.3 bij wijze van voorbeeld genoemde gebeurtenissen zo snel mogelijk aan onze klanten door te geven. Wat incidenteel voorkomende afzeggingen op korte termijn aangaat dient de klant zich echter via de (plaatselijke) dagbladen of via geëigende andere bronnen op de hoogte te stellen van de daadwerkelijke uitvoering van het evenement.

5.5 Wij aanvaarden ingeval van de in alinea 5.2 en 5.3 bij wijze van voorbeeld genoemde wanprestaties in samenhang met het evenement geen aansprakelijkheid (ook niet voor een restitutie van de koopprijs of andere kosten in samenhang met de aankoop van tickets of de hotelboeking en de reis naar de locatie van het evenement), tenzij de wanprestatie berust op een door ons te verantwoorden plichtverzaking. Dit geldt ook ingeval van het uitvallen van een evenement wegens faillissement van de organisator.

5.6 Indien de klant na uitval van een evenement zonder aanbod van vervanging ons als verkoper opdracht wil geven tot de afhandeling van een restitutie tegenover de organisator, kan de klant de bij ons aangeschafte tickets onmiddellijk, uiterlijk echter twee weken na afzegging van het evenement en mededeling daaromtrent door ons aan ons terugsturen. Bepalend is de datum van de verzending van de tickets. Indien onze verkoopprijs hoger lag dan de door de organisator kenbaar gemaakte prijs van de tickets (zonder voorverkoop- en systeemkosten) of hiermee overeenkomt, restitueren wij aan de klant de door de organisator kenbaar gemaakte prijs van de tickets. Als alternatief kan de klant ook vragen om een ticket-voucher. Als onze verkoopprijs lager was dan de door de organisator kenbaar gemaakte prijs, restitueren wij slechts onze verkoopprijs.

5.7 Na afloop van de in alinea 5.6 genoemde termijn van twee weken kan de klant zich wegens een eventuele restitutie na uitval van een evenement zonder vervanging alleen nog - met inachtneming van diens Algemene Voorwaarden - tot de organisator wenden.

5.8 Tegenover de klant hebben wij geen verplichting om deze te informeren over of te wijzen op inreis-, verblijfs- of uitreisvoorwaarden die eventueel op de locatie van het evenement van kracht zijn.

6. Voorbehoud van toewijzing van hogere ticketcategorie, controle van de tickets door klant

6.1 Wij behouden ons om organisatorische redenen het recht voor om de klant in individuele gevallen tickets toe te wijzen van een duurdere categorie dan deze geboekt heeft. Voor de klant ontstaan daardoor geen bijkomende kosten. Dit recht van de verkoper bestaat uitsluitend als aanvaarding van de toewijzing van de nieuwe tickets van de klant rekening houdend met onze belangen in redelijkheid gevergd kan worden. Ingeval van de toewijzing van bijv. plaatsen dicht bij het toneel kan op de tickets een waarschuwing van de organisator zijn aangebracht voor een eventueel gegeven beperking van het zicht. Aangezien er op deze plaatsen – indien dit al zo is – in feite doorgaans slechts sprake is van een lichte beperking van het zicht mag aanvaarding van de toewijzing van zulke tickets in redelijkheid van de klant gevergd worden.

6.2 De klant is na ontvangst van de tickets verplicht om binnen twee weken te controleren of deze – met inachtneming van de in alinea 6.1 getroffen regeling – met zijn bestelling overkomen. Hierbij dient hij speciaal te letten op locatie en datum van het evenement.

6.3 Als de klant binnen de genoemde termijn tegenover ons geen bezwaar maakt (telefonisch of in tekstvorm) geldt de levering van de tickets als goedgekeurd. Wij zullen de klant bij verzending van de tickets expliciet attenderen op het begin van de termijn en de betekenis die zijn doen of laten zal hebben.

7. Garantie, aansprakelijkheid

7.1 Tussen ons als verkoper van tickets en de klant gelden de wettelijke bepalingen van garantie in overeenstemming met de onderstaande bepalingen:

7.2 Het is de klant bekend dat de bij ons verworven tickets uit een zog. doorverkoop afkomstig zijn. Om deze reden gelden voor het ongeldig maken van bij ons verworven tickets door de organisator voor het evenement en/of een bij het evenement uitgesproken weigering van toegang op grond van een in de Algemene Voorwaarden van de organisator opgenomen verbod op doorverkoop van tickets geen aanspraken op garantie van de klant jegens de verkoper. Indien de klant ons een schriftelijke bevestiging van de exploitant van het stadion resp. de hal of van de organisator voorlegt betreffende de reden van weigering tot toelating met een precieze opgave van het plaats- en ticketnummer, zullen wij echter nagaan of wij bij wijze van uitzondering kunnen overgaan tot terugbetaling van de koopprijs op basis van coulance. Er bestaat echter geen wettelijke aanspraak van de klant op restitutie. Een beroep op mondelinge uitspraken (bijv. van de ter plaatse ingezette ordedienst) volstaat tegenover ons in geen geval als bewijs.

7.3 Wij als verkoper resp. bemiddelaar zijn echter volledig aansprakelijk – ongeacht op welke rechtsgrond – ingeval van eigen schuld en de schuld van onze plaatsvervangers bij schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals bij opzet of grove nalatigheid.

7.4 Indien wij als verkoper resp. bemiddelaar of onze plaatsvervangers gering nalatig een wezenlijke contractuele plicht (zog. kardinale plicht) verzaken, is onze plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade beperkt tot de voorzienbare typisch optredende schade. Wezenlijke contractuele plichten zijn plichten die de overeenkomst op grond van zijn inhoud de verkoper resp. bemiddelaar oplegt ter verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, waarvan de nakoming de uitvoering van het verdrag zoals voorgeschreven pas mogelijk maakt en op nakoming waarvan de klant in de regel mag vertrouwen.
 
7.5 Indien wij als verkoper resp. bemiddelaar door geringe nalatigheid een andere dan de in alinea 7.4 genoemde kardinale plichten verzaken of de in alinea 7.3 genoemde rechtsgoederen schade toevoegen, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

7.6 Voor zover onze aansprakelijkheid volgens alinea 7 uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.


9. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, klantenservice

9.1 Op de tussen de klant en ons bestaande contractuele relatie is met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG, Weens Koopverdrag) het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

9.2 Indien de klant ondernemer is, is de zetel van de bevoegde rechtbank voor alle conflicten voortvloeiend uit dit verdrag uitsluitend - ook internationaal - Groningen, Nederland. Wij zijn echter gerechtigd om een aanklacht tegen de klant in te dienen bij de bevoegde rechtbank in zijn woon- of verblijfplaats.

9.3 Voor vragen, suggesties enz. kan de klant zich per e-mail of via onze (niet gratis) telefoonhotline tot onze klantenservice wenden. De medewerkers van onze klantenservice spreken en schrijven Duits en Engels. Contactopnames in andere talen kunnen derhalve niet behandeld worden.

 


Algemene boekings- en reisvoorwaarden pakketreizen TD Entertainment

1. Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde TD Entertainment, Reiziger of diens Medereizigers.
b. Reiziger: de wederpartij van TD Entertainment.
c. TD Entertainment: de commanditaire vennootschap TD Entertainment C.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53713273. .
d. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen TD Entertainment en de Reiziger tot het verzorgen van een (pakket)reis of andere aanverwante dienst (niet zijnde de verkoop van tickets). Op de verkoop van (losse) tickets zijn de algemene voorwaarden van TD Entertainment van toepassing. Die zijn te vinden hier.
e. Medereiziger(s): de natuurlijke personen die met Reiziger de reis in het kader van de Overeenkomst maken, namens wie Reiziger heeft geboekt.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van TD Entertainment aan de Reiziger in het kader van pakketreizen.
2. Van een pakketreis zoals in het vorige lid bedoeld, is sprake wanneer een boeking bij TD Entertainment bestaat uit ten minste twee verschillende diensten voor één reis. Een reisdienst is bijvoorbeeld het vervoer (bus, trein of vlucht), verblijf (appartement of hotelkamer) of een andere toeristische dienst zoals het bezoeken van een sportwedstrijd.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van TD Entertainment. Elke geldigheid van eigen (algemene) voorwaarden van de Reiziger wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Reiziger staat ervoor in dat diens Medereizigers kennisnemen van deze algemene voorwaarden en dat zij deze algemene voorwaarden naleven. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de Medereizigers komt geheel voor rekening van Reiziger.

3. Aanbiedingen en informatie

1. Aanbiedingen van TD Entertainment zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
3. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
4. De Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk om bij de relevante instanties informatie in te winnen over eventuele (aanvullende) eisen en verplichtingen met betrekking tot reisdocumenten en visaverplichtingen. TD Entertainment is nooit aansprakelijk voor schade die uit het hiervoor genoemde voortvloeit. Het is verplicht dat kinderen en baby’s een eigen reisdocument hebben, een bijschrijving van kinderen in het reisdocument van een ouder is niet voldoende. TD Entertainment zal wel – wanneer dat relevant is – algemene informatie over de in het land van bestemming geldende visumplicht verstrekken. In voorkomende gevallen zal TD Entertainment ook informatie verstrekken over de termijn die bij benadering nodig is voor het verkrijgen van een visum.
5. Indien een Reiziger reist met een kind met een leeftijd jonger dan 15 jaar, en wanneer dat kind een andere achternaam heeft dan de Reiziger, dient Reiziger zorg te dragen voor een (ondertekende) Engelstalige verklaring waaruit blijkt dat de andere ouder toestemming verleent om de betreffende reis te maken. Bij deze verklaring dient ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder gevoegd te worden.
6. De Reiziger is zelfstandig verantwoordelijk om de bij de relevante instanties informatie in te winnen of er voor zijn/haar bestemming(en) gezondheidsadviezen (zoals inentingen en andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) bestaan. TD Entertainment adviseert om altijd advies in te winnen bij uw huisarts, de GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. TD Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het – ten onrechte - niet treffen van (preventieve) maatregelen. TD Entertainment verstrekt altijd – voor zover dat relevant is – informatie omtrent formaliteiten op gezondheidsgebied in het land van bestemming.

4. Accommodaties

1. De beschrijving van een accommodatie in het reisaanbod wordt door TD Entertainment zo waarheidsgetrouw en objectief als mogelijk opgesteld. Een complex van accommodaties bevat vaak veel verschillende soorten accommodaties, deze accommodaties kunnen (bijvoorbeeld) afwijken in indeling, afmeting, meubilering en uitzicht. De op de website aangeboden informatie (waaronder: afbeeldingen en teksten) geeft slechts een indruk van de indeling, afmeting en/of het uitzicht van de accommodatie. Het kan voorkomen dat het verblijf afwijkt van de afbeeldingen of tekst in het reisaanbod.
2. Er bestaat geen internationale standaard op grond waarvan op een uniforme manier sterren (of een andere vorm van waardering) kan worden toegekend aan een accommodatie. TD Entertainment hanteert doorgaans de categorie van de accommodatie zoals deze in de regel in het betreffende land worden gehanteerd. Vaak hanteren de autoriteiten in deze landen subjectieve criteria gebaseerd op plaatselijke normen en waarden. De categorisering van accommodaties is slechts ter indicatie, de Reiziger kan daaraan geen rechten ontlenen.

5. Uitvoering en totstandkoming van de Overeenkomst

1. De informatie op de website van TD Entertainment is aan te merken als uitnodiging om een aanbod te doen aan de hand van de gepresenteerde informatie. Tussen de Reiziger en TD Entertainment komt pas een Overeenkomst tot stand indien en zodra TD Entertainment het aanbod van de Reiziger schriftelijk (ook: per e-mail, al dan niet geautomatiseerd) bevestigt. De Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de Reiziger de algemene voorwaarden van TD Entertainment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.
2. Elke aanbieding van TD Entertainment is vrijblijvend en kan zo nodig ook na de totstandkoming van de Overeenkomst herroepen worden. Indien en voor zover TD Entertainment gebruik wil maken van haar recht om de Overeenkomst te herroepen dient zij dit onverwijld – doch uiterlijk binnen 72 uur nadat TD Entertainment de Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd – schriftelijk (dan wel per e-mail) aan de Reiziger te laten weten.
3. In het geval van een herroeping door TD Entertainment als bedoeld in het vorige lid, zal terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de herroeping schriftelijk aan de Reiziger is medegedeeld.
4. In het kader van een adequate uitvoering van de Overeenkomst garandeert Reiziger dat hij alle relevante gegevens over zichzelf en zijn Medereizigers aan TD Entertainment kenbaar heeft gemaakt. Reiziger kan geen beroep doen op informatie die door hem niet voor het aangaan van de Overeenkomst aan TD Entertainment kenbaar is gemaakt.
5. Met relevante gegevens worden in ieder geval bedoeld de gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de Reiziger of Medereizigers (Derden) die relevant zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
6. Onder relevante gegevens valt voorts ook alle informatie die nodig is om diensten van derden (zoals – maar niet beperkt tot – vliegtickets) af te nemen. Eventuele schade voortvloeiende uit foutief aangeleverde gegevens komt volledig voor rekening van de Reiziger.
7. Indien en voor zover Reiziger verzuimt om de hiervoor vermelde gegevens c.q. informatie aan TD Entertainment bekend te maken, is TD Entertainment gerechtigd Reiziger en diens Medereizigers van deelname aan de reis uit te sluiten, voorts is Reiziger aansprakelijk voor alle schade die uit het niet voldoen aan de informatieplicht mocht voortvloeien.
8. Op grond van artikel 6:230p BW heeft de Reiziger geen recht op herroeping dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
9. De Reiziger kan bij zijn boeking speciale voorkeuren of wensen aangeven (bijv. twee aparte bedden op een tweepersoonskamer of medische eisen of behoeften zoals een rolstoeltoegankelijke kamer). TD Entertainment spant zich in om zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren en wensen van de Reiziger. TD Entertainment kan echter geen enkele garantie afgeven ter zake van de door de Reiziger vermelde wensen en/of voorkeuren.
10. (Medische) voorkeuren, eisen en/of wensen worden uitsluitend gegarandeerd wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
11. Voornoemde garantie ziet (in het geval van een rondreis) uitsluitend op het standplaatshotel en nooit voor vervoersonderdelen, maaltijden onderweg of hotels onderweg.
12. TD Entertainment is niet verplicht om enig verzoek (dan wel enige eis of wens) in behandeling te nemen.
13. TD Entertainment is gerechtigd om administratiekosten ter hoogte van € 27,00 in rekening te brengen voor elke aanvraag of elk voorkeursverzoek.
14. Het kan voorkomen dat de Reiziger op zijn/haar bestemming een aanvullende toeslag aan een dienstverlener dient te betalen als er aan het verzoek of (medische) eis extra kosten zijn verbonden (zoals in het geval van een speciaal dieet).
15. Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen tijdens de reis.

6. Wijziging van de Overeenkomst door TD Entertainment

1. TD Entertainment is gerechtigd om de Overeenkomst te wijzigen wanneer dit om ondergeschikte wijzigingen gaat die, naar de mening van TD Entertainment, geen materiële invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst. TD Entertainment zal, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, Reiziger van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.
2. Indien TD Entertainment zich genoodzaakt ziet de Overeenkomst te wijzigen, en wanneer geen sprake is van een ondergeschikte wijziging, geldt het volgende. In een dergelijk geval zal TD Entertainment Reiziger onverwijld op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging. Reiziger dient vervolgens onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur indien de reis binnen 7 dagen aanvangt) aan TD Entertainment te kennen te geven of hij gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod. Indien Reiziger geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod, kan Reiziger de Overeenkomst kosteloos annuleren. In geval van annulering geldt het in artikel 5. bepaalde. Het voorgaande geldt uitsluitend indien en voor zover de wijziging tot een benadeling van de Reiziger leidt. Wanneer de wijziging een upgrade of verbetering van de reisvoorwaarden inhoudt heeft de Reiziger geen recht op annulering (of andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
3. Indien de Reiziger niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn te kennen heeft gegeven of hij gebruikt wenst te maken van het gewijzigde aanbod, geldt het aanbod als aanvaardt en kan Reiziger geen beroep doen op annulering (of enige andere vorm van beëindiging) van de Overeenkomst.
4. TD Entertainment is gerechtigd in het geval van een wijziging van brandstofkosten, door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies en door vergoedingen die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing (verhoging of verlaging) van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren.
5. TD Entertainment dient een verhoging van prijzen of tarieven uiterlijk 20 dagen voor vertrek aan Reiziger mede te delen en door te voeren.
6. Indien TD Entertainment besluit – op grond van lid 4 van dit artikel – met meer dan 8% te verhogen, heeft Reiziger het recht om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.
7. TD Entertainment is voor de uitvoering van de Overeenkomst in veel gevallen aangewezen op Derden. Daardoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld vluchttijden wijzigen. De Reiziger dient zich kort, 24 uur, voor de reis te vergewissen van de exacte vluchttijden daar deze vanwege omstandigheden kunnen wijzigen. Het is TD Entertainment toegestaan deze reis- en vluchttijden te wijzigen, TD Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

7. Hulp en bijstand

1. TD Entertainment biedt de Reiziger hulp en bijstand in het geval de Reiziger tijdens de reis in moeilijkheden verkeert. Deze hulp en bijstand bestaat uit adequate informatie over medische dienste, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij gebruik van communicatie en het vinden van alternatieve reisarrangementen.
2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reiziger, komen de werkelijke kosten voor het verlenen van hulp en bijstand (inclusief de kosten van TD Entertainment) voor rekening van Reiziger. De vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijke kosten van het verlenen van hulp en bijstand.
3. Indien de moeilijkheden niet het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van Reiziger noch van opzet of nalatigheid van TD Entertainment dan draagt elke partij zijn eigen kosten.

8. Wijziging van de Overeenkomst door de Reiziger

1. De Reiziger kan TD Entertainment uiterlijk 42 dagen voor de aanvangsdatum van de reis verzoeken de reis te wijzigen.
2. TD Entertainment spant zich om aan het verzoek van Reiziger te voldoen maar is daar niet toe verplicht. TD Entertainment is voor wijzigingen afhankelijk van de beschikbaarheid (en capaciteit) en voorwaarden van andere dienstverleners.
3. Eventuele kosten die voortvloeien uit de wijziging van de reis komen voor rekening van de Reiziger.
4. In het geval van een wijziging is de Reiziger in ieder geval € 27,00 administratiekosten aan TD Entertainment verschuldigd.
5. Wijzigingsverzoeken door de Reiziger kunnen enkel worden doorgegeven via het emailadres: support@global-tickets.com

9. Indeplaatsstelling

1. De Reiziger kan TD Entertainment uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van de reis verzoeken één of meer deelnemers aan de reis te laten vervangen door (een) derde(n).
2. Indeplaatsstelling zoals bedoeld in het vorige lid is uitsluitend mogelijk: 1) wanneer de nieuwe deelnemer voldoet aan alle aan de pakketreis gestelde eisen (zoals leeftijd) en 2) wanneer de (voorwaarden van de) bij de reis betrokken dienstverleners (zoals bijvoorbeeld hotels en luchtvaartmaatschappijen) zich niet verzetten tegen de indeplaatsstelling.
3. Alle kosten die verband houden met de indeplaatsstelling (waaronder bijvoorbeeld de kosten die de betrokken dienstverleners in rekening brengen en de kosten van TD Entertainment) komen voor rekening van de Reiziger. De Reiziger, alsmede de persoon of personen die vervangen worden en zij die hen vervangen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling.
4. Wijzigingsverzoeken door de Reiziger kunnen enkel worden doorgegeven via het emailadres: support@global-tickets.com

10. Reis(bege)leiding

1. Tijdens bepaalde groepsreizen zal reis(bege)leiding aanwezig zijn. De reisleiding spreekt doorgaans Nederlands, Engels en Duits, TD Entertainment kan echter geen garanties omtrent de taalvaardigheid van de reisleiding geven.
2. De reisleiding spant zich in om de Reiziger ter plaatse zo goed mogelijk behulpzaam te zijn. De reisleiding is niet gehouden de Reiziger individueel te begeleiden (bijvoorbeeld in het geval van een bezoek aan een (tand)arts of aangifte bij de lokale instanties).
3. Indien reisleiding aanwezig is, is de Reiziger gehouden de reisleiding onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de reis, in de ruimste zin van het woord.

11. Vervoersvoorwaarden vliegreizen

1. In het geval de pakketreis een of meer vliegreizen omvat, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren van toepassing. Daarnaast gelden de aanvullende voorwaarden voor vliegreizen die op het ticket van de Reiziger staan vermeld.
2. De Reiziger dient zich minimaal 2,5 uren voor de op het ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de luchthaven. Indien de Reiziger niet op de voorgeschreven tijd op de luchthaven aanwezig is, kan het zijn dat de Reiziger zijn vlucht mist of zijn recht op luchtvervoer verliest.
3. TD Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het missen van zijn vlucht door Reiziger. Alle eventuele extra kosten komen voor rekening van Reiziger.
4. De vermelde vertrektijden en vertrekluchthaven staan vermeld in de boekingsbevestiging. Vluchttijden kunnen wijzigen. Of een wijziging plaatsvindt is van veel factoren afhankelijk (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, milieu- en geluidsnormen en omstandigheden bij de luchtverkeersleiding). Wanneer de oorspronkelijke vertrektijden en/of vertrekluchthaven wijzigt, brengt TD Entertainment Reiziger daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is van belang dat Reiziger (kort) voorafgaand aan de reis goed bereikbaar is, wanneer de Reiziger niet bereikbaar is, komen de gevolgen daarvan voor zijn eigen rekening. TD Entertainment is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van de Reiziger.
5. Indien een vlucht van Reiziger vertraging oploopt, kan Reiziger volgens Europese regelgeving in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Voor meer informatie over de vergoeding van de luchtvaartmaatschappij in het geval van een vertraging verwijst TD Entertainment naar https://www.eccnederland.nl/nl/hulp-bij/toerisme-en-vervoer-eu/vliegreizen. TD Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van vertraging van een vlucht.
6. Reiziger staat ervoor in dat de door hem aangeleverde informatie correct is. De namen op het vliegticket moet overeenkomen met de namen in de reisdocumenten. Op het vliegticket dient de eerste officiële voornaam en de achternaam te worden vermeld. Bij gehuwde personen die de naam van hun echte geno(o)t(e) hebben aangenomen dient de oorspronkelijke eigen naam op het vliegticket te worden vermeld.
7. Wanneer blijkt dat de naam op het vliegticket niet overeenkomt met de naam in het reisdocument is het mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij Reiziger de toegang tot de vlucht weigert. In dat geval dient – afhankelijk van de luchtvaarmaatschappij – een nieuw ticket te worden aangeschaft c.q. het oorspronkelijke ticket te worden gewijzigd. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen volledig voor rekening van Reiziger.
8. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de toegelaten afmetingen van bagagestukken. Deze eisen aan de afmetingen van bagage kunnen per vliegmaatschappij verschillen. Indien de afmetingen van de bagage van de Reiziger de door de vliegmaatschappij voorgeschreven afmetingen overschrijden, komen eventuele kosten daaromtrent voor rekening van de Reiziger.

12. Vervoersvoorwaarden busreizen en transfers

1. De opstaptijd en opstapplaats van de busreis of transfer staat vermeld in de boekingsbevestiging of op de daartoe verstrekte voucher.
2. De Reiziger heeft geen vaste zitplaats in de bus. Indien de Reiziger om medische redenen voor de bus plaats moet nemen, dient Reiziger dit vooraf aan te geven. Bij de aanvraag voor een plaats voorin de bus dient Reiziger op verzoek een doktersverklaring te overleggen waaruit blijkt dat de gezondheid van de Reiziger geen andere zitplaats toelaat. Voor de Reiziger wordt in een geval als hiervoor genoemd een plek op de derde rij gereserveerd.
3. Het is per persoon toegestaan om 1 koffer van maximaal 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen.
4. Indien Reiziger extra bagage wenst mee te nemen dient de Reiziger daarvoor vooraf toestemming te vragen bij TD Entertainment. TD Entertainment is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het meebrengen van extra bagage.
5. Bij de busreis of transfer is nooit een bagageservice inbegrepen, de chauffeur zal derhalve geen bagage dragen.
6. TD Entertainment is nimmer aansprakelijk voor schade (zowel direct als indirect) als gevolg van vertraging van een busreis of transfer.

13. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. TD Entertainment is niet aansprakelijk indien de (uitvoering van de) Overeenkomst niet voldoet aan de verwachtingen die de Reiziger heeft vanwege overmacht of vanwege een oorzaak die bij Derden ligt.
2. De aansprakelijkheid van TD Entertainment voor schade (direct en indirect) is te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van TD Entertainment. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook niet wanneer sprake is van persoonlijk letsel.
3. Een eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van twee jaren.
4. Als op de Overeenkomst (of een dienst die daaronder valt) een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing is, kan TD Entertainment zich beroepen op alle uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijk die uit dat verdrag of die verordening voortvloeien.
5. De Reiziger is aansprakelijk voor alle schade die door hem of door diens Medereizigers wordt toegebracht aan eigendommen van TD Entertainment of derden, deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot kosten die deze Derden hebben moeten maken ten gevolge van het handelen of nalaten van de Reiziger.
6. Het is TD Entertainment (of enige Derde waarvan TD Entertainment gebruik maakt ter uitvoering van de Overeenkomst) te allen tijde toegestaan de Reiziger het recht tot de accommodatie of het recht tot toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, de Reiziger daaruit te (laten) verwijderen en eventuele schade op de Reiziger te verhalen indien: 1) de Reiziger zich zodanig gedraagt dat daardoor schade ontstaat (of dreigt te ontstaan; 2) de Reiziger zich niet aan de voorschriften van TD Entertainment (en/of Derden die TD Entertainment heeft ingeschakeld) houdt, wanneer deze voorschriften de Reiziger vooraf kenbaar zijn gemaakt; 3) de Reiziger Derden hindert in het genot van hun reis of op een andere wijze hinder of overlast veroorzaakt.
7. In het geval de Reiziger op grond van het voorgaande de toegang wordt ontzegd dan geldt dat de Reiziger geen aanspraak kan maken op restitutie van enig bedrag.
8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden gelden niet indien de schade van de Reiziger bestaat uit persoonlijk letsel of wanneer deze schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel bewust roekeloos van TD Entertainment of van diens ondergeschikte leidinggevenden.


14. Annulering

1. De Reiziger kan de Overeenkomst voor het begin van de reis (gedeeltelijk) annuleren. In het geval van opzegging is de Reiziger verplicht de schade aan TD Entertainment te vergoeden. De schade bedraagt maximaal de volledige reissom.
2. Bij annulering is de Reiziger de volgende kosten verschuldigd:
Dagen tot vertrek            Percentage van de reissom
        < 14                               100%
      14> - < 28                        90%
      28> - < 56                        80%
                >56                        50%
3. Het voorgaande geldt niet indien dat expliciet tussen TD Entertainment en de Reiziger is overeengekomen.
4. Wijzigingsverzoeken door de Reiziger kunnen enkel worden doorgegeven via het emailadres: support@global-tickets.com

15. Betaling

1. De op de website vermelde prijzen zijn prijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Bovenop deze prijs brengt TD Entertainment een eenmalige opslag voor de afhandeling van de boeking (boekingskosten) in rekening. Daarnaast brengt TD Entertainment een klantenbijdrage van € 15,- per boeking in rekening in het kader van de garantieregeling van het Garantiefonds STO Garant.
2. Op grond van lokale regelgeving kan het zo zijn dat tijdens de reis in het kader van de Overeenkomst lokale heffingen of toeslagen betaald dienen te worden (zoals – maar niet beperkt tot – toeristenbelasting). Deze heffingen en toeslagen komen voor rekening van de Reiziger.
3. De totale overeengekomen prijs voor de reis in het kader van de Overeenkomst is onmiddellijk na het sluiten van de Overeenkomst verschuldigd en dient aan TD Entertainment vooruitbetaald te worden. Indien en voor zover de Reiziger het volledige bedrag niet voor aanvang van de reis heeft betaald, is TD Entertainment gerechtigd de Overeenkomst met de Reiziger te ontbinden of te annuleren.
4. TD Entertainment is gerechtigd om (al dan niet periodiek) veiligheidscontroles uit te voeren om misbruik van creditcards en bankrekeningen tegen te gaan. Daarom kan het voorkomen dat TD Entertainment aanvullende informatie bij de Reiziger opvraagt om diens identiteit en het rechtmatige gebruik van de creditcard of bankrekening vast te stellen. Indien de Reiziger niet aan voormeld verzoek voldoet, heeft TD Entertainment het recht om de Overeenkomst met de Reiziger te beëindigen en de daardoor ontstane schade bij Reiziger in rekening te brengen.
5. Indien de Reiziger niet binnen de gestelde termijn aan de op hem rustende betalingsverplichtingen voldoet is de Reiziger de wettelijke rente verschuldigd. Na aanmaning is de Reiziger voorts de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
6. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over de eerste € 2.500,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,- en 1% over alles wat daar bovenuit stijgt.

16. Minimumaantallen

1. TD Entertainment is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien het minimumaantal deelnemers voor die reis niet is behaald. Dit minimumaantal dient voorafgaand aan de boeking aan de Reiziger te zijn bekendgemaakt.
2. In het geval van groeps- en busreizen geldt altijd een minimumaantal deelnemers.
3. Indien het minimumaantal reizigers voor de reis niet tijdig is behaald, zal TD Entertainment Reiziger daarvan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reisduur kan TD Entertainment de Overeenkomst met de Reiziger opzeggen tot:
- 21 dagen voor aanvang van reis wanneer de reis een duur van zes dagen of meer heeft;
- 7 dagen voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van twee tot zes dagen heeft;
- 48 uren voor aanvang van de reis wanneer de reis een duur van minder dan twee dagen heeft.
4. Bij de berekening van de opzegtermijn geldt de aanvangsdatum van de reis als uitgangsdatum.
5. TD Entertainment spant zich in de Reiziger een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Wanneer TD Entertainment een alternatief aanbiedt dan geldt het in artikel 6 bepaalde.
6. Indien de Reiziger het alternatieve aanbod aanvaardt, zal TD Entertainment het eventuele prijsverschil tussen de oorspronkelijke reis en het door de Reiziger aanvaarde alternatief verrekenen.

17. Garantie en verzekeringen

1. TD Entertainment is aangesloten bij het Garantiefonds STO Garant. Indien en voor zover TD Entertainment onverhoopt niet aan haar verplichtingen kan voldoen kan de Reiziger een beroep doen op de garantieregeling van STO Garant. De meest recente garantieregeling van STO Garant is op de Overeenkomst van toepassing.
2. TD Entertainment sluit, tenzij anders overeengekomen, geen verzekering(en) af voor de Reiziger. TD Entertainment raadt de Reiziger dringend aan een goede reisverzekering (incl. dekking voor ongevallen, bagage, ziektekosten en annulering) af te sluiten.
3. Indien en voor zover de Reiziger via TD Entertainment een verzekering afsluit is TD Entertainment slechts de bemiddelaar tussen de Reiziger en de verzekeringsmaatschappij. Er komt een verzekeringsovereenkomst tot stand tussen de Reiziger en de verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn in dat geval van toepassing.

18. Klachten

1. Indien de Reiziger onverhoopt een klacht heeft dient hij zich tijdens de reis tot TD Entertainment of diens reisleider ter plaatse te wenden. Reiziger dient zijn klacht onverwijld aan TD Entertainment of diens vertegenwoordiger te melden.
2. Indien en voor zover de klacht niet onverwijld aan TD Entertainment is gemeld, en TD Entertainment daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de klacht of de tekortkoming te verhelpen, kan het recht op schadevergoeding van de Reiziger geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
3. Als een klacht niet tot tevredenheid van de Reiziger is opgelost, dient de Reiziger zich uiterlijk twee maanden na afloop van de reis tot TD Entertainment te wenden. Indien en voor zover de Reiziger de klacht niet binnen de hierboven gestelde termijn indient, kan TD Entertainment besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.

19. Toepasselijk recht en geschillen

1. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de statutaire vestiging van TD Entertainment, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
3. Niettemin blijft TD Entertainment bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar keuze.