Garantieregeling Garantiefonds GGTO

Versie 4.0 d.d. 18-12-2020
Ingangsdatum: 01-01-2021

Artikel 1 - Doel garantieregeling

De Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, hierna te noemen: Garantiefonds GGTO, heeft als doel garantie te bieden aan reizigers die een pakketreisovereenkomst afsluiten met een van de aangesloten deelnemers.

De garantie houdt in dat het reeds betaalde deel van de reissom uitgekeerd wordt aan de reiziger indien de aangesloten organisator failliet gaat en niet meer in staat is de geboekte reis tot uitvoering te brengen.

Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO dat de terugreis van de reiziger uitgevoerd zal worden, indien en voor zover de pakketreisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds bereikt is, indien de organisator, als gevolg van faillissement, hier niet meer voor kan zorgdragen.


Artikel 2 – Dekking en dekkingsuitsluiting

Pakketreisovereenkomst

Onder de garantieregeling vallen uitsluitend pakketreisovereenkomsten in de zin van de wet (titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek). Dit houdt – kort omschreven - in dat er in ieder geval sprake dient te zijn van twee verschillende categorieën reisdiensten die door de organisator worden gecombineerd voor één reis. De categorieën reisdiensten zijn – kort omschreven – personenvervoer, accommodatie, autohuur en andere toeristische diensten.

De dekking betreft uitsluitend pakketreisovereenkomsten die rechtstreeks middels direct selling tussen een in Nederland gevestigde organisator en de reiziger worden overeengekomen. Hieronder vallen eveneens pakketreisovereenkomsten die rechtstreeks tussen de organisator en scholen, verenigingen, stichtingen en bedrijven worden overeengekomen ten behoeve van hun achterban (leerlingen, studenten, leden, personeel, begeleiding, etc.), ongeacht hoe dit door deze instanties aan de achterban wordt aangeboden. De school, vereniging, stichting of bedrijf die de overeenkomst sluit, wordt door het Garantiefonds GGTO aangemerkt als reiziger.


Dekkingsuitsluitingen

Uitgesloten van dekking zijn:
pakketreisovereenkomsten die tot stand komen door wederverkoop via reisagenten, bemiddelaars en retailing
losse overeenkomsten betreffende vervoer, accommodatie, autohuur of andere toeristische diensten
onderdelen van een pakketreis die niet als een reisdienst gezien kunnen worden.
diensten die geen reisdiensten zijn


Artikel 3 – Voorwaarden voor uitkering

Uitkering zal uitsluitend plaatsvinden indien een deelnemende organisator wegens faillissement niet kan presteren en de pakketreisovereenkomst door de reiziger rechtstreeks met de organisator is afgesloten.


Artikel 4 – Beperkingen in uitkeringen

1. De in artikel 3 bedoelde uitkering zal de totale reissom niet te boven gaan.

2. De uitkering bedraagt nooit meer dan het door de reiziger reeds voldane deel van de reissom.

3. De uitkering bedraagt nooit meer dan € 12.500 per persoon per schadegeval.

4. Van vergoeding zijn uitgesloten de betaalde verzekeringspremies en poliskosten, wijzigingskosten, kosten voor het verkrijgen van visa e.d.

5. Of een onderneming als gevolg van faillissement zijn verplichtingen jegens de reiziger niet heeft kunnen nakomen is uitsluitend ter beoordeling van het Garantiefonds GGTO


Artikel 5 – Rechthebbenden

In aanmerking voor uitkering komen de reizigers die partij zijn bij een pakketreisovereenkomst met een aangesloten organisator en in het bezit zijn van een boekingsformulier respectievelijk factuur en de hierop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Artikel 6 – Melding door de reiziger

Tot uitkering kan uitsluitend worden overgegaan indien de reiziger zijn aanspraak op het Garantiefonds GGTO bekend maakt binnen twee maanden na datum van het faillissement of surséance van betaling van de aangesloten reisorganisatie.


Artikel 7 - Verplichtingen van de reiziger

1. Voor de aanspraak op uitkering dient de reiziger zich in eerste instantie te wenden tot de organisator.

2. Indien de organisator niet meer in staat is aan deze aanspraak te voldoen dient de reiziger zich te melden bij het Garantiefonds GGTO.

3. Voor het afhandelen van de aanspraak op uitkering heeft het Garantiefonds GGTO de volgende documenten van de reiziger nodig:

a. de boekingsovereenkomst

b. de factuur

c. de bewijzen van betaling van de factuur (bankafschriften)

d. de eventueel reeds in het bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoersbewijzen, tickets, vouchers e.d.

4. Indien een van de eerste drie documenten c.q. bewijzen ontbreekt kan het Garantiefonds GGTO niet tot uitkering overgaan.

5. De reiziger is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen die het Garantiefonds GGTO geeft met betrekking tot de claim.


Artikel 8 – Vervangende reis

1. Het Garantiefonds GGTO behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, in overleg met de reiziger, de reis op gelijkwaardige manier te laten uitvoeren door een andere bij het Garantiefonds GGTO aangesloten Organisator.

2. Tevens is het Garantiefonds GGTO gerechtigd de reiziger de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de reiziger aanspraak heeft.

3. De reiziger kan nimmer van het Garantiefonds GGTO verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de reiziger betaalde reissommen of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.


Artikel 9 – Wijziging van Garantieregeling

1. Het Garantiefonds GGTO is gerechtigd deze garantieregeling in overleg met de raad van toezicht te wijzigen.

2. Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.